Strefa instalatora

Regulaminy promocji

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „PODAJ DALEJ”
 1. Postanowienia ogólne
 • Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w programie lojalnościowym „Podaj dalej”, adresowanym do klientów Sprzedawcy. Regulamin definiuje zasady przyznawania nagród rzeczowych za przewidziane w jego treści działania.
 • I Edycja programu realizowana jest od dnia 1 maja 2023 roku do dnia 30 kwietnia 2024 roku.
 • Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sprzedawcy w zakładce Strefa Instalatora.
 • Zgłoszenie do Sprzedawcy chęci udziału w Programie oznacza jednocześnie zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptację.
 • Adres do korespondencji z organizatorem w sprawach związanych z Programem, zwany dalej „adresem organizatora” jest następujący: marketing@klima.com.pl
 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 • Klient – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od formy tej działalności, mający siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujący w ramach tej działalności u Sprzedawcy zakupu w hurcie urządzeń lub akcesoriów marek Gree, LG Electronics lub Mitsubishi Electric oraz akcesoriów uzupełniających służących do montażu.
 • Sprzedawca – Zakład Techniki Cieplnej i Chłodniczej KLiMA sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, adres: ul. Warszawska 17, 05-092 Łomianki, NIP: 5220102426, REGON: 008425510, KRS: 0000037036.
 • Program – program lojalnościowy „Podaj dalej” skierowany do Instalatorów posiadających certyfikat F-gazy, organizowany przez Sprzedawcę zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • Udane Polecenie – oznacza polecenie przez Klienta Sprzedawcy rozpoczęcia współpracy z firmą Klima Sp. z o.o. i dokonania zakupu urządzeń w firmie Klima sp. z o. o. Nowemu Klientowi, które musi być zakończone wystawieniem i opłaceniem faktury na co najmniej jeden komplet urządzeń dowolnej marki dostępnej do nabycia u Sprzedawcy.
 • Nowy Klient – oznacza firmę instalacyjną, która nie jest klientem Sprzedawcy i w związku z tym nie dokonała żadnego zakupu u Sprzedawcy w ciągu ostatnich 2 lat, tj. od 1 stycznia 2021 roku.
 • Firma Polecająca – obecny Klient Sprzedawcy, który rekomenduje innej firmie instalacyjnej – nie będącej klientem Sprzedawcy – dokonanie zakupu u Sprzedawcy i skorzystanie z Programu.
 1. Ogólne zasady programu
 • Klient za Udane Polecenie Sprzedawcy nowej firmie instalacyjnej otrzymuje kartę zakupową Orlen o wartości 200 zł.
 • Nagroda w postaci karty przekazywana jest Klientowi po opłaceniu przez Nowego Klienta jego pierwszej faktury za urządzenia zakupione u Sprzedawcy.
 • Nie ma ograniczenia co do liczby Udanych Poleceń jakich może dokonać Klient i za jakie może otrzymać gratyfikację.
 • Po opłaceniu swojej pierwszej faktury Nowy Klient otrzymuje Pakiet Startowy o wartości 200 zł. Zawartość Pakietu Startowego może się różnić w zależności od pory roku oraz dostępności jego poszczególnych części składowych.
 • Klienci, którzy dokonali więcej niż jednego Udanego Polecenia na zakończenie I edycji Programu otrzymają dodatkową nagrodę. Jej wartość jest zależna od ostatecznej liczby Udanych Poleceń dokonanych przez Klienta w trakcie trwania I edycji Programu.
 1. Szczegółowe zasady programu
 • Przy składaniu pierwszego zamówienia Nowy Klient powinien poinformować Handlowca, o chęci wzięcia udziału w Programie „Podaj dalej” i podać nazwę firmy z polecenia, której skorzystał.
 • Pierwsza faktura Nowego Klienta musi zawierać co najmniej jeden komplet urządzenia dowolnej marki dostępnej do nabycia u Sprzedawcy.
 • Nie ma znaczenia czy jest to urządzenie pochodzące z bieżącej oferty czy Outletu Sprzedawcy.
 • Nagrody wydawane są po opłaceniu przez Nowego Klienta faktury.
 • Karty Orlen wydawane do Programu ważne są 1 rok i można je wykorzystać na stacjach Orlen lub Bliska na paliwo oraz wszelkie inne produkty i usługi oferowane na tych stacjach.
 • Karty wydawane na miejscu w siedzibie firmy są aktywne i można korzystać z nich natychmiastowo.
 • Karty wysyłane kurierem do Klienta są nieaktywne i zostają aktywowane po uzyskaniu przez Handlowca potwierdzenia od Klienta otrzymania kart o danych numerach.
 • Sprzedawca ma prawo zażądać zwrotu równowartości pieniężnej nagrody w przypadku, w którym Klient po jej otrzymaniu dokona zwrotu zakupionego urządzenia bez podania ważnej przyczyny. Zwrot nastąpi poprzez potrącenie równowartości nagrody z faktury korygującej zwrócony zakup.
 • W celu zatrzymania nagrody Nowy Klient powinien w przeciągu miesiąca od daty zwrotu dokonać innego zakupu u Sprzedawcy.
 • W przypadku wystąpienia wątpliwości należy skontaktować się z Działem Marketingu KLIMA Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty e-mail na adres: marketing@klima.com.pl
 • Z ważnych powodów Sprzedawca ma prawo zamknąć program informując o tym uczestników z wyprzedzeniem miesięcznym poprzez publikację stosownego ogłoszenia na stronie Sprzedawcy.
  1. W celu skorzystania z programu należy podjąć następujące kroki:
  • Nowy Klient podczas składania swojego pierwszego zamówienia u dowolnego Opiekuna Handlowego powinien poinformować go, że chce skorzystać z Programu ‘Podaj dalej” i podać nazwę firmy, która poleciła mu zakup u Sprzedawcy.
  • Po opłaceniu pierwszej faktury na minimum jeden komplet urządzeń dowolnej marki do nabycia u Sprzedawcy, Nowy Klient otrzymuje Pakiet Startowy o wartości 200 zł, a firma, która poleciła mu skorzystanie z Programu otrzymuje kartę zakupową Orlenu o wartości 200 zł.
  • Uzyskanie Statusu Nowego Klienta w Programie jest jednorazowe
  • Po otrzymaniu nagrody z tytułu dokonania pierwszego zakupu u Sprzedawcy, Klient może dalej czerpać korzyści z Programu, w charakterze Firmy Polecającej.
  • Program nie ogranicza ilości Udanych Poleceń jakich może dokonać Klient Sprzedawcy. Za każde Udane Polecenie zgodne z niniejszym regulaminem Klientowi zostanie przyznana karta Orlen.
  1. Dane osobowe
  • Administratorem danych osobowych Uczestników jest Sprzedawca.
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu mailowego: marketing@klima.com.pl
  • Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz pracownicy podmiotów współpracujących ze Sprzedawca obsługujących systemy informatyczne.
  • Państwa dane będą przechowywane przez trzy lata od zakończenia Programu Lojalnościowego.
  • Przysługuje Państwu prawo do:1) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o przeniesienia danych.

   2) Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres mailowy podany w treści niniejszego Regulaminu cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

   3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

  • Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
  1. Reklamacje
  • Wszelkie reklamacje związane z Programem Lojalnościowym mogą być zgłaszane pisemnie na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres mailowy marketing@klima.com.pl wraz z dopiskiem „Reklamacja – Program Lojalnościowy” w tytule wiadomości.
  • Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie do 7 dni od ich otrzymania.
  • O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
  • Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
  1. Postanowienia końcowe
  • Przed przystąpieniem do Programu Lojalnościowego Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
  • Program Lojalnościowy nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą, do której stosuje się przepisy ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
  • Zasady Programu Lojalnościowego określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „ROZBUJAJ SIĘ Z KLIMĄ”
  1. Postanowienia ogólne
  • Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w programie lojalnościowym „Rozbujaj się z KLIMĄ”, adresowanym do klientów Sprzedawcy. Regulamin definiuje zasady przyznawania dofinansowania na przewidziane w jego treści działania.
  • II Edycja programu realizowana jest od dnia 1 kwietnia 2023 roku do dnia 30 marca 2024 roku.
  • Z udziału w Programie lojalnościowym „Rozbujaj się z Klimą” wykluczone są firmy partnerskie oraz firmy o statusie redystrybutora, które posiadają indywidualne i odrębne warunki współpracy.
  • Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sprzedawcy w zakładce Strefa Instalatora.
  • Zgłoszenie do Sprzedawcy o rozliczenie kosztów objętych Programem oznacza jednocześnie zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptację.
  • Adres do korespondencji z organizatorem w sprawach związanych z Programem, zwany dalej „adresem organizatora” jest następujący: marketing@klima.com.pl
  1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  • Klient – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od formy tej działalności, mający siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujący w ramach tej działalności u Sprzedawcy zakupu urządzeń lub akcesoriów marek Gree, LG Electronics lub Mitsubishi Electric w hurcie oraz akcesoriów uzupełniających służących do montażu.
  • Sprzedawca – Zakład Techniki Cieplnej i Chłodniczej KLiMA sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, adres: ul. Warszawska 17, 05-092 Łomianki, NIP: 5220102426, REGON: 008425510, KRS: 0000037036.
  • Program – program lojalnościowy „Rozbujaj się z KLIMĄ” skierowany do Instalatorów posiadających certyfikat F-gazy organizowany przez Sprzedawcę zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  • Działania służące promocji firmy Klienta – działania takie jak: projekt i druk wizytówek, projekt logotypu firmowego, projekt i druk ulotek reklamowych, oklejenie samochodu, projekt i realizacja strony internetowej i/lub jej pozycjonowanie, mailingi oraz reklamy wykupione na portalach branżowych i/lub w mediach społecznościowych, etc.
  • Działania służące rozwojowi firmy Klienta – działania takie jak: udział w specjalistycznych szkoleniach (np. odpłatne autoryzacyjne szkolenia u producentów urządzeń), uzyskanie branżowych certyfikatów (np. certyfikat UDT na firmę), zakup odzieży roboczej czy profesjonalnego sprzętu do wykonywania pracy (rozumianej wyłącznie jako instalacja i/lub serwisowanie urządzeń).
  1. Ogólne zasady programu
  • Klient może uzyskać od Sprzedawcy wsparcie w ramach programu na pokrycie udokumentowanych kosztów działań marketingowych służących promocji i/lub rozwojowi firmy Klienta.
  • Wsparcie jest realizowane po AKCEPTACJI przedstawionych przez Klienta dowodów poniesienia kosztów na rzecz reklamy i/lub rozwoju własnej firmy.
  • Akceptacja przedłożonych dowodów jest warunkiem niezbędnym do uzyskania wsparcia i opiera się na weryfikacji ich zgodności z treścią regulaminu.
  • Do uzyskania wsparcia z tytułu programu lojalnościowego niezbędne jest przedstawienie uregulowanej faktury źródłowej dokumentującej poniesione koszty.
  • W przypadku wątpliwości co do zgodności planowanych wydatków i możliwości ich rozliczenia w ramach programu lojalnościowego, Klient ma możliwość uprzedniego ich skonsultowania z działem marketingu Sprzedawcy. Właściwym kontaktem jest mail: marketing@klima.com.pl
  • Aby wziąć udział w Programie Klient musi zadeklarować wolę uczestnictwa poprzez przesłanie maila z tą informacją do swojego Opiekuna Handlowego. Może to zrobić w dowolnym momencie trwania Programu.
  • Do dnia 30 marca 2024 Klient powinien uzyskać od Sprzedawcy akceptację zgodności przedstawionych przez siebie działań z regulaminem Programu oraz akceptację materiałów będących dowodem poniesionych przez niego kosztów na rozwój i/lub reklamę pod postacią faktur kosztowych oraz załączonych dowodów realizacji tych faktur.
  • Rozliczenie programu następuje raz w roku po zakończeniu okresu rozliczeniowego, tj. po 30 marca 2024. Sprzedawca ma na to 30 dni.
  • Niewykorzystane wsparcie nie przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy.
  1. Szczegółowe zasady programu
  • W Programie mogą wziąć udział jedynie Klienci posiadający firmowy Certyfikat UDT F-Gazy.
  • Wyjątkiem od powyższej zasady jest rozliczenie kosztów uzyskania przez Klienta takiego certyfikatu. Odbywa się to na ogólnych zasadach Programu.
  • Warunkiem koniecznym do uzyskania wsparcia ramach Programu od Sprzedawcy jest brak wymagalnego zadłużenia u Sprzedawcy oraz terminowe regulowanie płatności.
  • Maksymalna wysokość przysługującego Klientowi wsparcia z tytułu Programu to 1% całości jego wydatków netto na zakup urządzeń i akcesoriów u Sprzedawcy w okresie od 1 kwietnia 2023 roku do 30 marca 2024 roku.
  • Do obliczenia 1% brane są pod uwagę jedynie faktury uregulowane w całości w okresie trwania Programu z oczywistym uwzględnieniem korekt będących rezultatem zwrotów czy reklamacji.
  • Wsparcie jest realizowane na podstawie faktury wystawianej przez Klienta na dane Sprzedawcy tytułem: „wsparcie marketingowe zgodnie z programem lojalnościowym”, po uprzedniej akceptacji przez Sprzedawcę dowodów działań służących promocji i/lub rozwojowi firmy Klienta i zweryfikowaniu ich zgodności z regulaminem Programu.
  • Termin rozliczenia faktury wystawionej na Sprzedawcę to 30 dni.
  • Na wniosek Klienta przysługujące mu wsparcie marketingowe może zostać skompensowane z jego zobowiązaniami wobec Sprzedawcy.
  • Sprzedawca ma prawo, bez zgody Klienta, skompensować fakturę wystawioną na Sprzedawcę, w ramach Programu, z nieuregulowanymi w terminie zobowiązaniami Klienta wobec Sprzedawcy, jeśli takie są na dzień rozliczenia tej faktury.
  • W rozliczeniu biorą udział jedynie firmy, które do dnia 30 marca 2024 zadeklarowały wolę rozliczenia się w Programie i otrzymały od Sprzedawcy akceptację przedstawionych celów wraz z materiałami dokumentującymi poniesione koszty.
  • W przypadku wystąpienia wątpliwości należy skontaktować się z Działem Marketingu KLIMA Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty e-mail na adres: marketing@klima.com.pl
  • Z ważnych powodów Sprzedawca ma prawo zamknąć program informując o tym uczestników z wyprzedzeniem miesięcznym poprzez publikację stosownego ogłoszenia na stronie Sprzedawcy.
  1. W celu skorzystania z programu należy podjąć następujące kroki:
  • Skontaktować się z Państwa Opiekunem Handlowym u Sprzedawcy i zadeklarować chęć uczestnictwa w Programie.
  • Najpóźniej do dnia 03.2024 należy skonsultować z Opiekunem Handlowym działania, na które chcieliby Państwo otrzymać wsparcie w ramach naszego programu lojalnościowego oraz przekazać faktury i/lub rachunki potwierdzające poniesienie uzgodnionych kosztów wraz z odpowiednimi materiałami, jak zdjęcia/skany reklam etc. potwierdzającymi efekt podjętych działań. Jest to niezbędne dla działu księgowości i kontrolingu Sprzedawcy.
  • Po pisemnej akceptacji Sprzedawcy działań i materiałów wystawiają Państwo fakturę na firmę KLIMA sp. z o. o. tytułem: „wsparcie marketingowe zgodne z programem lojalnościowym”. Termin płatności tej faktury to 30 dni.
  • Maksymalna wysokość wsparcia przyznanego z tytułu Programu lojalnościowego to 1% z sumy netto opłaconych przez Państwa faktur z uwzględnieniem korekt będących rezultatem zwrotów czy reklamacji. Przy obliczaniu wysokości przysługującego wsparcia nie są brane pod uwagę faktury, które nie zostały jeszcze opłacone.
  • Wysokość wsparcia to nie więcej niż 1% wartości netto opłaconych faktur na dzień 30.03.2024.
  1. Przykład 1: wartość wsparcia 1000 zł, udokumentowane koszty Klienta 1200 zł, zwrot 1000 zł.
  2. Przykład 2: wartość wsparcia 1000 zł, udokumentowane koszty Klienta 800 zł, zwrot 800 zł.
  1. Działania służące promocji i/lub rozwojowi objęte programem:
  • Wsparcie z tytułu programu lojalnościowego przysługuje wyłącznie na działania służące promocji i/lub rozwojowi firmy Klienta w branży związanej z wykorzystaniem urządzeń lub akcesoriów nabytych od Sprzedawcy. Działania te muszą być zrealizowane w okresie od 1 kwietnia 2023 roku do 30 marca 2024 roku.
  • Działania służące promocji i/lub rozwojowi firmy Klienta oraz ich koszt, muszą zostać należycie udokumentowane poprzez przedstawienie przez Klienta faktur lub rachunków zakupu usług lub materiałów służących promocji i/lub rozwojowi jego firmy oraz dowodów potwierdzających zrealizowanie tych działań (jak np. zdjęcia, zrzuty z ekranu komputera, protokoły wykonania usług, skan certyfikatu uzyskanego certyfikatu, etc.).
  • Do takich działań należą, m.in.:
  1. Zakup profesjonalnego sprzętu do pracy, definiowanej jako instalacja i/lub serwis urządzeń klimatyzacyjnych i/lub pomp ciepła, przy czym wykluczone z programu są części i akcesoria jednorazowego użytku oraz środki chemiczne. Do rozliczenia wymagane są faktury kosztowe oraz zdjęcie zakupionego sprzętu.
  2. Szkolenie branżowe, uzyskanie certyfikatu branżowego (np. Certyfikat UDT, szkolenie autoryzacyjne u producenta urządzeń). Do rozliczenia wymagane są faktury kosztowe oraz zdjęcie uzyskanego certyfikatu, na którym widoczne są dane Klienta i numer certyfikatu.
  3. Zakup akcesoriów i odzieży roboczej/ochronnej do pracy lub odzieży z logo firmy Klienta. Do rozliczenia wymagane są faktury kosztowe oraz zdjęcia zakupionych produktów.
  4. Oklejenie samochodu i inne formy reklamy zewnętrznej jak banery, tablice informacyjne, ulotki czy plakaty, a także wizytówki. Do rozliczenia wymagane są faktury kosztowe oraz zdjęcia wykonanych produktów.
  5. Wykonanie lub modernizacja strony internetowej oraz jej pozycjonowanie. Do rozliczenia wymagane są faktury kosztowe zawierające w opisie adres strony internetowej Klienta, a w przypadku pozycjonowania – raport z takiej usługi lub jego fragment.
  6. Reklamy internetowe, w tym również te w mediach społecznościowych oraz na portalach branżowych, czy serwisach ogłoszeniowych. Do rozliczenia poza fakturami kosztowymi wymagane są materiały prezentujące treść takich ogłoszeń i/lub reklam (mogą to być zrzuty z ekranu czy zdjęcia).
  • Program umożliwia wsparcie zakupu urządzeń do showroomu Klienta – szczegółowe zasady dotyczące takiego działania opisane są w punkcie 8 niniejszego regulaminu.
  1. Działania nie objęte programem:
  • Wsparcie z tytułu programu lojalnościowego nie może zostać wykorzystane na promocję marek, będących rynkową konkurencją, w stosunku do marek znajdujących się w ofercie Sprzedawcy. Oznacza to, że wszelkie materiały reklamowe, aby mogły być rozliczone w ramach Programu nie mogą zawierać logotypów konkurencyjnych marek (innych niż Gree, Mitsubishi, LG).
  • Rozliczeniu nie podlegają następujące kategorie wydatków:
  1. zakup pojazdów, sprzętu IT, telekomunikacyjnego czy urządzeń biurowych;
  2. amortyzacja, naprawa czy serwisowanie sprzętu użytkowanego do pracy;
  3. opłaty abonamentowe za utrzymanie strony, kont mailowych itp. – jest to podtrzymanie stanu rzeczy, a nie inwestycja w rozwój.
  1. Rozliczenie zakupu urządzeń do showroomu
  • W ramach programu Klient ma możliwość uzyskania wsparcia na zakup urządzeń zakupionych do swojego showroomu, pod warunkiem zakupu tych urządzeń u Sprzedawcy – organizatora programu lojalnościowego.
  • W celu zakupienia urządzeń do showroomu i ich późniejszego rozliczenia ze wsparcia przysługującego w ramach Programu, należy w pierwszej kolejności zgłosić taką chęć swojemu Opiekunowi Handlowemu.
  • Faktura na takie urządzenia jest wystawiana z adnotacją: „urządzenia przeznaczone do showroomu”, a rabat na zakup takich urządzeń wynosi 50%.
  • Po realizacji showroomu, Klient jest zobowiązany do przesłania zdjęć showroomu, na których widoczne są wszystkie urządzenia jakie znajdowały się na fakturze wystawionej przez Sprzedawcę z adnotacją „urządzenia przeznaczone do showroomu”. A także do przesłania Sprzedawcy podpisanego oświadczenia, w którym informuje o lokalizacji i godzinach otwarcia showroomu.
  • Na podstawie przedłożonych materiałów i po ich akceptacji klient może wystawić fakturę Sprzedawcy tytułem: „usługa wykonanie showroomu”.
  • Klient nie uzyska zwrotu z tytułu Programu na urządzenia zakupione do showroom, jeśli nie przedstawi Sprzedawcy dowodów, że dokonał ich profesjonalnej ekspozycji w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu w siedzibie swojej firmy, i tym samym umożliwił ich należyte zaprezentowanie klientowi b2c za swoim pośrednictwem.
  • Sprzedawca ma prawo w każdej chwili zwrócić się do sprzedawcy z prośbą o kolejne udokumentowanie działalności showroomu Klienta i potwierdzenie, że urządzenia rozliczone w ramach programu lojalnościowego znajdują się na ekspozycji.
  1. Dane osobowe
  • Administratorem danych osobowych Uczestników jest Sprzedawca.
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu mailowego: marketing@klima.com.pl
  • Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz pracownicy podmiotów współpracujących ze Sprzedawca obsługujących systemy informatyczne.
  • Państwa dane będą przechowywane przez trzy lata od zakończenia Programu Lojalnościowego.
  • Przysługuje Państwu prawo do:
   1. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o przeniesienia danych.
   2. Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres mailowy podany w treści niniejszego Regulaminu cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
   3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
   4. Przysługuje Państwu prawo do:
  • Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
  1. Reklamacje
  • Wszelkie reklamacje związane z Programem Lojalnościowym mogą być zgłaszane pisemnie na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres mailowy marketing@klima.com.pl wraz z dopiskiem „Reklamacja – Program Lojalnościowy” w tytule wiadomości.
  • Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
  • O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
  • Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
  1. Postanowienia końcowe
  • Przed przystąpieniem do Programu Lojalnościowego Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
  • Program Lojalnościowy nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą do której stosuje się przepisy ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
  • Zasady Programu Lojalnościowego określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „TANKUJ Z KLIMĄ 72H”

  1. Postanowienia ogólne

  • Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału
  w programie lojalnościowym „Tankuj z Klimą 72h”, adresowanym do klientów Sprzedawcy.
  Regulamin definiuje zasady przyznawania kart paliwowych za przewidziane w jego treści działania.
  • Program realizowany jest od dnia 6 grudnia 2023 roku do odwołania lub wyczerpania stanów
  magazynowych kart paliwowych.
  • Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sprzedawcy.
  • Zgłoszenie do Sprzedawcy chęci udziału w Programie oznacza jednocześnie zapoznanie się z
  niniejszym regulaminem i jego akceptację.
  • Adres do korespondencji z organizatorem w sprawach związanych z Programem, zwany dalej
  „adresem organizatora” jest następujący: marketing@klima.com.pl

  2. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

  • Klient – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od formy tej działalności,
  mający siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujący w ramach tej działalności u Sprzedawcy zakupu w hurcie
  urządzeń lub akcesoriów marek Gree, LG Electronics lub Mitsubishi Electric oraz akcesoriów
  uzupełniających służących do montażu.
  • Sprzedawca – Zakład Techniki Cieplnej i Chłodniczej KLiMA sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach,
  adres: ul. Warszawska 17, 05-092 Łomianki, NIP: 5220102426, REGON: 008425510, KRS:
  0000037036.
  • Program – program lojalnościowy „Tankuj z Klimą 72h” skierowany do Instalatorów posiadających
  certyfikat F-gazy, organizowany przez Sprzedawcę zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  • Karta – oznacza kartę paliwową Orlen o wartości 100 zł. Umożliwia ona zakupy na stacjach
  paliwowych Orlen i Bliska. Zasady użytkowania kart szczegółowo określone są w regulaminie
  dostępnym na stronie.

  3. Ogólne zasady Programu

  • Program adresowany jest do Firm Instalacyjnych zajmujących się montażem urządzeń
  klimatyzacyjnych i pomp ciepła, posiadających umowy kupieckie z odroczonym terminem
  płatności – min. 21 dni lub dłuższym, dokonujących regularnych i terminowych płatności w
  ramach dotychczasowej współpracy.
  • Za każde 10 000 PLN netto zapłacone w terminie do 72h od daty wystawienia faktury Klient
  otrzymuje kartę paliwową Orlen o wartości 100zł.
  • Płatności Klienta dokonane w ten sposób sumują się. Oznacza to, że mogą dotyczyć kilku faktur na
  mniejsze kwoty zapłaconych w różnym terminie, ale każda z osobna spełnia zasady Programu. Po
  osiągnięciu progu 10 000 PLN netto wydawana jest Karta.
  • Do określenia terminu płatności brana jest data wykonania przez Klienta przelewu. W przypadku
  zlecania przelewu w przededniu dnia wolnego, przesłanie przez Klienta bankowego potwierdzenia
  wykonania przelewu przyśpieszy proces rozliczania i wydania Kart z tytułu Programu. Dokumenty
  należy przesyłać na adres mailowy: danuta@klima.com.pl
  • Program nie dotyczy firm posiadających indywidualne warunki współpracy regulowane
  oddzielną umową oraz firm posiadających własne magazyny i umowy depozytowe.
  • W przypadku wystąpienia wątpliwości należy skontaktować się z Działem Marketingu KLIMA Sp.
  z o.o. za pośrednictwem poczty e-mail na adres: marketing@klima.com.pl
  • Z ważnych powodów Sprzedawca ma prawo zamknąć Program informując o tym uczestników z 3
  dniowym wyprzedzeniem poprzez publikację stosownego ogłoszenia na stronie Sprzedawcy.

  4. W celu skorzystania z programu należy podjąć następujące kroki:

  • Zgłosić chęć udziału w Programie w celu potwierdzenia warunków współpracy kwalifikujących do
  udziału w Programie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  • Zapłacić fakturę w terminie do 72h od daty jej otrzymania, z krótką informacją na
  danuta@klima.com.pl, w tytule maila należy wpisać: „Płatność 72h”.
  • W celu przyśpieszenia rozliczenia Programu i wydania Kart, pomocne będzie przesłanie
  potwierdzenia przelewu na maila danuta@klima.com.pl oraz ustalenie preferowanego sposobu
  rozliczania Programu.
  • Program można rozliczać każdorazowo po przekroczeniu progu płatności 10 000 PLN netto lub
  zbiorczo na koniec każdego miesiąca.
  • Karty odebrać można osobiście w biurze na Warszawskiej 17 lub są one dodawane do najbliższej
  wysyłki urządzeń.
  • Karty wydawane na miejscu w siedzibie firmy lub przekazywane bezpośrednio Klientowi do rąk
  własnych są aktywne i można korzystać z nich natychmiastowo.
  • Karty wysyłane kurierem do Klienta są nieaktywne i zostają aktywowane po uzyskaniu przez
  Handlowca potwierdzenia od Klienta otrzymania kart o danych numerach.

  5. Dane osobowe

  • Administratorem danych osobowych Uczestników jest Sprzedawca.
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.
  Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO). Podanie
  danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym. W
  celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych
  mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu mailowego: marketing@klima.com.pl
  • Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz pracownicy podmiotów
  współpracujących ze Sprzedawca obsługujących systemy informatyczne.
  • Państwa dane będą przechowywane przez trzy lata od zakończenia Programu Lojalnościowego.
  • Przysługuje Państwu prawo do:
  1) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także
  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o przeniesienia danych.
  2) Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres
  mailowy podany w treści niniejszego Regulaminu cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z
  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania
  przez nas Państwa danych osobowych.
  • Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych
  decyzji.

  6. Reklamacje

  • Wszelkie reklamacje związane z Programem Lojalnościowym mogą być zgłaszane pisemnie na
  adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres mailowy marketing@klima.com.pl wraz z
  dopiskiem „Reklamacja – Program Lojalnościowy” w tytule wiadomości.
  • Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie do 7 dni od ich otrzymania.
  • O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację
  listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
  • Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa
  Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

  7. Postanowienia końcowe

  • Przed przystąpieniem do Programu Lojalnościowego Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z
  Regulaminem.
  • Program Lojalnościowy nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną,
  której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą, do której stosuje
  się przepisy ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn.
  zm.).
  • Zasady Programu Lojalnościowego określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym –
  powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.