Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI Zakład Techniki Cieplnej i Chłodniczej „KLiMA” SP. Z O.O.

1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku, tj. od dnia wejścia w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

2. Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze strony internetowej KLiMA Sp. z o.o. takimi danymi mogą być adres e-mail, adres IP, jak również numer telefonu, w przypadku organizowanych przez KLiMA Sp. z o.o. konkursów: imię i nazwisko (lub samo imię w powiązaniu z innymi danymi), w niektórych przypadkach adres zamieszkania lub korespondencyjny. W przypadku realizowanych szkoleń lub postępowań rekrutacyjnych także dalsze dane osobowe umożliwiające odpowiednio przeprowadzenie szkoleń i nadanie certyfikatów lub też zawarcie i wykonywanie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej.

3. Dane osobowe są przechowywane w każdym przypadku zgodnie z celami przetwarzania na zasadach obowiązujących w KLiMA Sp. z o.o., w sposób bezpieczny (zgodnie z zasadami bezpieczeństwa teleinformatycznego obowiązującymi w KLiMA Sp. z o.o.) i każdorazowo na podstawie prawnej wskazanej wyraźnie w danym przypadku (np. dobrowolna zgoda, akceptacja regulaminu konkursu, zawarta umowa).

4. Administratorem Danych Osobowych (dalej jako „Administrator”), który przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu RODO jest:
Zakład Techniki Cieplnej i Chłodniczej „KLiMA” Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach
adres: ul. Warszawska 17 05-092 Łomianki NIP: 5220102426 REGON: 008425510 KRS: 0000037036 zarejestrowany w Sądzie Rejestrowym dla m st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

5. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez:
– pocztę̨ elektroniczną, na adres e-mail: klima@klima.com.pl; – nadanie przesyłki pisemnej na adres: ul. Warszawska 17, 05-092 Łomianki;
– telefonicznie pod numerem: +48 22 751 03 21.

6. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych;

7. Dane osobowe kontrahentów i klientów Spółki są przetwarzane w celu świadczenia usług:
– szkoleniowych, – drogą elektroniczną, w szczególności przekazywania informacji handlowych (newsletter),
utrzymania konta klienta w sklepie, zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w tym uiszczania zapłaty, przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, – realizacji procesu reklamacji oraz zapewnienia prawidłowej obsługi klienta, – dopasowania oferty reklamowej do potrzeb klientów, prezentacji reklam i przesyłania informacji handlowych, obsługi zgłoszeń i reklamacji, wyrażenia publicznej opinii o zakupionych towarach, umożliwienia kontaktu pomiędzy kupującymi a sprzedającym;

8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest każdorazowo wyrażona, przez kontrahenta lub klienta Spółki, dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub tez konieczność podjęcia działań na żądanie danej osoby, w tym wyrażenie zgody/akceptacja regulaminów konkursu

lub zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa i integralności przetwarzanych danych, dostosowanie świadczonych usług do potrzeb Klientów Spółki, monitorowanie jakości obsługi, dopasowanie oferty towarów do potrzeb i oczekiwań kupujących, a także prowadzenie działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych.

9. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu zadań określonych w niniejszej polityce prywatności, w szczególności przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy towarów (kurierzy), obsługujące procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, usługodawcy świadczący usługi reklamowe i marketingowe, a także w zakresie rozliczeń należności.

10. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Google oraz Facebook, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

11. Dane osobowe Klientów Spółki będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w niniejszej polityce prywatności, jednakże przez okres nie dłuższy niż 3 lata, o ile nie zastrzeżono inaczej w treści umowy, regulaminu lub oświadczenia stanowiącego podstawę przetwarzania danych osobowych.

12. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, – wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, – wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, – cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, – wniesienia skargi do organu nadzorczego, także w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest prawidłowe;

13. Administrator spełnia obowiązki informacyjne, w tym poprzez wskazanie, że kontrahent lub klient Spółki nie ma ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych (np. przepisów podatkowych lub statystycznych) lub z zobowiąząń umowych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości świadczenia usług na rzecz kontrahenta lub klienta Spółki.

14. Administrator wskazuje ponadto, że dane osobowe mogą podlegać automatycznemu profilowaniu, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji usług reklamowych i marketingowych oraz podjęcia decyzji o udzieleniu Klientom Spółki rabatów sprzedażowych.

15. Niniejsza polityka prywatności została zatwierdzona przez Zarząd Zakłądu Techniki Cieplnej i Chłodniczej „KLiMA” Sp. z o.o. w dniu 24 maja 2018 roku i wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.