REGULAMIN ZWROTU urządzeń

Niniejszy regulamin określa zasady zwrotów urządzeń zakupionych w spółce Zakład Techniki Cieplnej i Chłodniczej KLIMA Sp. z o.o.

Warunki zwrotu:

 • Poniższe warunki dotyczą każdej umowy sprzedaży lub dostawy urządzeń dokonywanej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, bez względu na przedmiot i wartość umowy.
 • Kupujący ma prawo do zwrotu lub wymiany zakupionego towaru w terminie do 14 dni od daty dostarczenia/odbioru towaru pod warunkiem, że Towar jest w oryginalnym opakowaniu, nie nosi śladów użytkowania i jest pełnowartościowy.
 • Po upływie 14 dni od dostarczenia / odbioru, urządzenia nie podlegają zwrotowi i wymianie, chyba że taki obowiązek będzie wynikał z przepisów prawa.
 • Koszt transportu zwracanych urządzeń ponosi kupujący. W przypadku dokonania zwrotu na koszt Sprzedającego, zastrzegamy sobie prawo potrącenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów transportu.
 • Zwracane urządzenia powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem w transporcie.
 • Wypełnienie Formularza zwrotu i dostarczenie go wraz z urządzeniem jest warunkiem koniecznym przyjęcia zwrotu i znacznie przyśpiesza jego rozliczenie.
 • Urządzenia, wraz z wypełnionym formularzem zwrotu, należy dostarczyć na adres siedziby Sprzedającego:
  Klima sp. z o.o., ul. Warszawska 17, 05-092 Łomianki
 • Po otrzymaniu zwróconych urządzeń dokonamy ich weryfikacji i o wynikach poinformujemy w terminie:
  * do 7 dni roboczych w przypadku wypełnionego formularza
  * do 30 dni roboczych w przypadku braku formularza zwrotu.
 • W przypadku odmowy przyjęcia zwrotu, poinformujemy o tym niezwłocznie i odeślemy urządzenie na koszt klienta lub zwrócimy się z prośbą o jego odbiór (zależnie od sposobu dostarczenia zwrotu przez klienta).

Sprzedaż urządzeń skierowana jest wyłącznie do innych przedsiębiorców nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu Cywilnego. Do transakcji zawieranych ze Sprzedającym nie mają zastosowania przepisy prawa związane z obrotem konsumenckim.

Powyższy regulamin nie dotyczy części serwisowych oraz urządzeń sprowadzanych na indywidulane zamówienie klienta.