Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży Outletowej

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży Outletowej zawierają ramowe postanowienia Umowy Sprzedaży Outletowej regulujące kwestie zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży Outletowej, płatności, ceny, wydania Towaru Outletowego, odstąpienia od Umowy Sprzedaży Outletowej, reklamacji i ochrony danych osobowych Kupującego. Załącznikiem do Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży Outletowej jest blankietowy wzór (formularz) oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Outletowej.
 2. Pojęcia i wyrażenia pisane wielką literą w treści Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży Outletowej, Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul, mają znaczenia nadane im w treści Regulaminu Outletu.

II. CENA

 1. Wszystkie ceny prezentowane w Outlecie są cenami netto w polskich złotych (PLN) i nie podlegają dalszemu rabatowaniu.
 2. Cena jednostkowa Towaru Outletowego uważana jest za wiążąco uzgodnioną pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym z chwilą złożenia Zamówienia.

III. PŁATNOŚĆ

 1. Kupujący może zapłacić cenę za Towar Outletowy w sposób dostępny w Sklepie Internetowym na Platformie KLIMA B2B lub – w przypadku wybrania opcji „Odbiór własny” – w sposób dostępny u Sprzedającego.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych form płatności w odniesieniu do niektórych Towarów Outletowych, kategorii Towarów Outletowych lub liczby zamawianych Towarów Outletowych.
 3. Kupujący, który złożył Zamówienie, może otrzymać od Sprzedającego, na wskazany przez siebie adres e-mail, fakturę elektroniczną. Kupujący akceptując warunki Regulaminu Outletu, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży Outletowej oraz Polityki Prywatności upoważnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106 b ust. 3 oraz art.106 n ww. Ustawy o podatku od towarów i usług.

IV. ODBIÓR/DOSTAWA TOWARU OUTLETOWEGO

ODBIÓR

 1. W przypadku wybrania przez Kupującego opcji „odbiór własny” Sprzedający wydaje Towar Outletowy Kupującemu w placówce, po opłaceniu faktury.
 2. Towar Outletowy pozostaje gotowy do odbioru przez Kupującego 3 dni.
 3. W przypadku, gdy odbiór Towaru Outletowego przez Kupującego w terminie określonym w pkt. 2 powyżej nie będzie możliwy, strony Umowy Sprzedaży mogą uzgodnić inny termin odbioru Towaru Outletowego.
 4. W przypadku nieodebrania Towaru Outletowego przez Kupującego w terminie określonym w pkt. 2 lub 3 powyżej, Sprzedający może odstąpić od Umowy Sprzedaży Outletowej, składając w tym celu Kupującemu stosowne oświadczenie woli ze skutkiem na dzień, w którym zostanie ono doręczone Kupującemu. W takim przypadku Umowa Sprzedaży Outletowej uważana będzie za niezawartą, a Zamówienie za anulowane.

DOSTAWA

 1. W przypadku zaznaczenia przez Kupującego w Zamówieniu opcji „dostawa”, w wykonaniu Umowy Sprzedaży Outletowej podmiot trzeci świadczy usługi Dostawy Towaru Outletowego, na warunkach wskazanych w odrębnym regulaminie, zamieszczonym na stronie firmy transportowej.
 2. Wysyłka urządzeń z Outletu jest ZAWSZE odpłatna i nie podlega rabatowaniu. Wyjątek stanowi sytuacja, w której urządzenia zakupione z outletu mogą zostać dołożone do wysyłki towaru zakupionego z regularnej oferty.

V. ODSTĄPIENIE KUPUJĄCEGO OD UMOWY SPRZEDAŻY OUTLETOWEJ

 1. Urządzenia z oferty Outletu nie podlegają zwrotowi. Prosimy o przemyślany zakup. Na miejscu jest możliwość obejrzenia urządzenia przed dokonaniem zakupu.
 2. Dokonujący zakupu Towaru Outletowego, który zawarł umowę na odległość może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn składając oświadczenie na piśmie w terminie do czternastu (14) dni od dnia otrzymania Towaru Outletowego.
 3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, zwrot Towaru Outletowego powinien nastąpić niezwłocznie, najlepiej wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – jednak nie później niż w terminie siedmiu dni (7) od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do przesyłki ze zwracanym Towarem Outletowym powinien zostać dołączony oryginał podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba że wcześniej takie oświadczenie zostało wysłane pocztą, kurierem, albo złożone osobiście u Sprzedającego lub przesłane w postaci scanu na adres e-mail. W razie wykonania przez Kupującego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży Outletowej zwrot Towaru Outletowego przez Kupującego może nastąpić w miejscu wydania Towaru Outletowego lub za pośrednictwem podmiotu trzeciego świadczącego usługi kurierskie, transportowe lub pocztowe.
 4. W przypadku zwrotu Towaru Outletowego koszty transportu do siedziby Sprzedającego ponosi Kupujący.
 5. Zwracany Towar Outletowy powinien znajdować się w stanie niezmienionym. Kupujący powinien zwrócić Towar Outletowy w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał. W szczególności do Towaru Outletowego powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Towarem Outletowym części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty, a także dokument poświadczający zakup. Zwracany Towar Outletowy powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie, w którym został on dostarczony do Kupującego.
 6. Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny Towaru do Kupującego zostanie dokonany w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania towaru przez Sprzedającego, w formie przelewu bankowego.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w przypadku umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest Towar Outletowy, w którym – po dokonaniu jego imiennej rejestracji przeze Kupującego w bazie danych producenta – następuje rekonfiguracja oprogramowania indywidualizująca Towar Outletowy;
  2. sprzedaży Towarów Outletowych, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

VI. REKLAMACJE

 1. Sprzedający za pośrednictwem Outletu ujawnia i opisuje wady Towaru Outletowego lub okoliczność używania lub naprawy Towaru Outletowego. W zakresie ujawnionych i opisanych wad Towaru Outletowego („Wady Ujawnione”), Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji przy sprzedaży. Dla uniknięcia wątpliwości, powyższe zwolnienie od odpowiedzialności nie dotyczy wad innych niż Wady Ujawnione Towaru Outletowego.

GWARANCJA PRZY SPRZEDAŻY

 1. Ze względu na gwarancję urządzenia outletowe zostały podzielone na dwa typy:
  A) Urządzenia outletowe – pochodzą z bieżącej oferty producentów. Przykładowo: egzemplarze ze zwrotów, po wymianach paneli lub innych części, posiadające drobne wady estetyczne obudowy, zniszczone oryginalne opakowanie, itp. W przypadku tych urządzeń gwarancja jest zgodna z warunkami producenta, tak jak w przypadku zakupu urządzeń z regularnej oferty.
  B) Urządzenia przecenione – są to urządzenia nowe, ale nie będące częścią bieżącej oferty producentów. W ich wypadku obowiązuje 1 rok gwarancji, gdzie gwarantem jest Sprzedający.
 2. Gwarant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków z tytułu gwarancji w jak najszybszym możliwym terminie.
  Dowód zakupu Towaru Outletowego oraz ważna karta gwarancyjna są niezbędne do przyjęcia przez gwaranta lub Sprzedającego reklamacji.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych jest Sprzedający. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane przez Sprzedającego w celu wykonywania Umowy Sprzedaży Outletowej.
 2. Przetwarzania danych osobowych Użytkowników lub Kupujących opiera się na dobrowolności ich podania.
 3. Użytkownikowi oraz Kupującemu przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Użytkownika oraz Kupującego w zakresie danych osobowych określa Polityka Prywatności.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży Outletowej są dostępne na stronie Sprzedawcy.
 2. Jakakolwiek zmiana Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży Outletowej nie ma wpływu na treść i moc wiążącą Umów Sprzedaży Outletowej zawartych przed wejściem tej zmiany w życie, jak również Umów Sprzedaży Outletowych zawartych w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed wejściem w życie zmiany Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży Outletowej. Postanowienie powyższe stosuje się odpowiednio do zmian innych dokumentów powołanych w pkt. I. 2 powyżej.
 3. Kupujący składając Zamówienie zaakceptował treść, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży Outletowej i zobowiązał się do ich przestrzegania.
 4. Do Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży Outletowej został dołączony Załącznik w postaci Formularza odstąpienia od umowy sprzedaży w edytowalnej i możliwej do zapisu i wydruku formie.
 5. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży Outletowej wchodzą w życie z dniem 3 lipca 2023 r.