Dokonując zakupu, kupujący potwierdza akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży spółki Zakład Techniki Cieplnej i Chłodniczej KLIMA Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach przy ulicy Warszawskiej 17

1. DEFINICJE

W ramach niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży:
1) OWS – oznacza niniejszy dokument tj. Ogólne Warunki Sprzedaży spółki Zakład Techniki Cieplnej i Chłodniczej KLIMA Sp. z o.o.
2) Spółka – oznacza spółkę Zakład Techniki Cieplnej i Chłodniczej KLIMA Sp. z o.o.
3) Sprzedawca – oznacza spółkę Zakład Techniki Cieplnej i Chłodniczej KLIMA Sp. z o.o.
4) Kupujący – oznacza klienta sprzedawcy, tj. podmiot, który zawał umowę sprzedaży ze spółką Zakład Techniki Cieplnej i Chłodniczej KLIMA Sp. z o.o.
5) Towary – rzeczy ruchome znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedawcy będące przedmiotem Umowy,
6) Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym w wyniku przyjęcia i realizacji przez Sprzedawcę zamówienia na Towary złożonego przez Kupującego.
7) Strony – oznacza Sprzedawcę i Kupującego łącznie.

2. UWAGI OGÓLNE

1) Poniższe warunki dotyczą każdej umowy sprzedaży lub dostawy towarów dokonywanej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, bez względu na przedmiot i wartość umowy.
2) Odmienne warunki sprzedaży mogą być wprowadzone za zgodnym postanowieniem obu Stron. W takim przypadku konieczne jest utrwalenie nowych warunków sprzedaży na piśmie lub zawarcie odpowiednich postanowień w pisemnej umowie Stron.
3) Warunki niezgodne z postanowieniami OWS nie są wiążące dla Sprzedawcy, nawet, jeżeli nie zostały w sposób wyraźny zanegowane przez Sprzedawcę. Warunki takie mogą wiązać Sprzedającego, tylko w przypadku wyrażenia przez niego pisemnej akceptacji. W szczególności nie wiążą Sprzedającego „Ogólne Warunki Zakupów” Kupującego, lub inne dokumenty o podobnym charakterze.
4) W sprawach nieuregulowanych przez OWU znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. Strony wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 roku.

3. ZAMÓWIENIA

1) W celu rozpoczęcia procesu zawarcia Umowy Kupujący przekaże Sprzedawcy zamówienie na Towary. Zamówienie może zostać złożone pisemnie, w formie elektronicznej – korespondencją mailową lub przez SMS. Sprzedawca ma także prawo, według własnego uznania, do przyjęcia zamówienia, które nie będzie złożone w formie określonej powyżej, przy czym zamówienie takie nie jest dla Sprzedawcy wiążące jeżeli nie zostało w sposób wyraźny przez Sprzedawcę potwierdzone. Zamówienie powinno zawierać co najmniej:
– dokładną specyfikację Towaru
– ilość sztuk/kompletów,
– miejsce i preferowany termin dostawy/odbioru Towaru
– dane Kupującego wraz z kontaktem do osoby upoważnionej do realizacji zamówienia oraz odbioru Towaru
2) Umowa zostaje zawarta z chwilą pisemnego zatwierdzenia w całości przez Sprzedawcę złożonego zamówienia. Przez zatwierdzenie przez Sprzedawcę złożonego zamówienia rozumie się również przystąpienie poprzez Sprzedawcę do jego realizacji zgodnie z treścią zamówienia. W przypadku dokonania przez Sprzedawcę zmian lub uzupełnień niezmieniających istotnie treści zamówienia uznaje się, że strony są związane zamówieniem złożonym przez Kupującego z uwzględnieniem zmian lub uzupełnień poczynionych przez Sprzedawcę.
3) Rezygnacja przez Kupującego z całości lub części zamówienia po zawarciu Umowy lub zmiana treści Umowy nie będzie prawnie skuteczna, chyba że na takie zmiany na piśmie uprzednio wyrazi zgodę Sprzedawca. Towary podlegają zwrotowi lub wymianie do 14dni od dany dostarczenia/odbioru pod warunkiem, że Towar jest w oryginalnym opakowaniu, nie nosi śladów użytkowania i jest pełnowartościowy. W tym przypadku Klient pokrywa wszelkie koszty zwrotu. Po tym terminie Towary nie podlegają zwrotowi i wymianie, chyba że taki obowiązek będzie wynikał z przepisów prawa. Kupujący ponosi wobec Sprzedawcy odpowiedzialność za szkody powstałe z bezpodstawnej rezygnacji w całości lub w części z zamówienia po upływie powyższego terminu.
4) Urządzenia sprowadzane na indywidulane zamówienie Klienta nie podlegają zwrotowi.

4. WARUNKI PŁATNOŚCI / CENA

1) Jeżeli nie zostały ustalone inne warunki, zapłata za towar dokonywana jest przy odbiorze towaru przez Kupującego lub z góry (jako przedpłata). Jeżeli Strony ustaliły inny termin zapłaty Sprzedający ma prawo do naliczenia odsetek za każdy dzień opóźnienia w zapłacie, w wysokości odsetek maksymalnych określonej w odrębnych przepisach . Ponadto, w przypadku opóźnienia płatności Sprzedawca uprawniony jest wedle swego uznania do wstrzymania lub anulowania pozostałych niewykonanych jeszcze umów sprzedaży lub dostaw na rzecz Kupującego, zaś Kupującemu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
2) Katalogi, cenniki i informacje o promocjach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, chyba, że co innego wynika z udzielonych przez Sprzedawcę informacji.
3) Jeżeli Strony nie zastrzegły inaczej Kupujący może uiścić zapłatę gotówką/kartą płatniczą lub przelewem bankowym na aktualny nr konta Sprzedawcy (wskazany na fakturze).
4) Spółka zastrzega sobie prawo do zmian cen Towarów, które wynikają z konieczności odzwierciedlenia zmian kursów wymiany walut, cen robocizny, materiałów, podatków, ubezpieczenia, kosztów transportu lub innych kosztów niezależnych od Spółki, w okresie po złożeniu przez Kupującego Zamówienia lecz przed datą przesłania Kupującemu Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia do realizacji. Nowe warunki cenowe zostaną określone w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia i staną się wiążące dla Kupującego z chwilą dostarczenia Kupującemu Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia. Potrącenie wzajemnych wierzytelności Stron wymaga szczegółowych uregulować w formie pisemnej. Wypełnienie wszystkich zobowiązań Spółki wobec Kupującego uzależnione jest od dotrzymania przez Spółkę wszystkich uzgodnionych warunków płatności i innych zobowiązań Kupującego wynikających z zawartej Umowy.
5) Towar dostarczany Kupującemu pozostaje własnością Sprzedawcy do chwili uiszczenia przez Kupującego w całości ceny sprzedaży. Jeżeli Kupujący nie dokonał zapłaty całości lub części należności za towar, zobowiązany jest, na żądanie Sprzedawcy, natychmiast i bezwarunkowo oddać Sprzedającemu dostarczony towar w całości. Sprzedawca może również odstąpić od umowy, jeżeli zażądał zwrotu towaru lub odebrał towar, a nie otrzymał od Kupującego zapłaty w terminie 14 dni od wezwania Kupującego do zapłaty. Sprzedawca może wykonać prawo odstąpienia w terminie 12 miesięcy od dnia upływu terminu zapłaty.

5. DOSTAWA/ ODBIÓR TOWARU

1) W przypadku, gdy dostawa Towaru będzie realizowana przez Sprzedawcę, wykonanie Umowy przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego następuje w momencie udostępnienia Towaru na platformie transportowej samochodu dostawczego Sprzedawcy (jego przewoźnika) pod adresem wskazanym w zamówieniu lub ofercie Sprzedawcy. Rozładunek Towaru jest dokonywany na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego nawet jeśli odbywa się z udziałem pracownika Sprzedawcy (jego przewoźnika). Kupujący jest zobowiązany do fachowego i niezwłocznego rozładunku Towaru. Ubezpieczenie zakupionego Towaru od ryzyka jego uszkodzenia bądź utraty w czasie rozładunku obciąża Kupującego. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą dostawy Towaru lub udostępnienia Towaru na platformie transportowej samochodu dostawczego.
2) W przypadku, gdy zgodnie z Umową odbiór Towaru będzie następował bezpośrednio przez Kupującego (jego przewoźnika) z magazynu Sprzedawcy, zrealizowanie Umowy przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego następuje w momencie udostępnienia Towaru do wydania w magazynie Sprzedawcy. Kupujący jest zobowiązany do fachowego i niezwłocznego odebrania Towaru we własnym zakresie, Sprzedający nie zapewnia pomocy przy załadunku Towaru. Odbiór Towaru oraz transport nastąpi na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. W takim przypadku niebezpieczeństwo przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą, gdy Towar został udostępniony do odbioru przez Sprzedawcę.
3) W przypadku, gdy z Umowy nie wynika, aby dostawa miała być realizowana przez Sprzedawcę przyjmuje się, że obowiązek dostawy (odbioru) Towaru, w tym koszty z tym związane, ciąży na Kupującym.
4) Potwierdzeniem wydania Towarów oraz dokonania przez Kupującego odbioru ilościowego i jakościowego Towarów jest:
– w przypadku odbioru osobistego, podpisany dokument WZ,
– w przypadku dostawy Towaru, podpisany list przewozowy.
5) Terminy realizacji dostawy, określone w Umowie, są przybliżone i mogą ulec zmianie, a zaistnienie takich okoliczności nie stanowi podstawy dla Kupującego do rozwiązania lub zmiany warunków Umowy, w szczególności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu dostawy, jeżeli przyczyną niedotrzymania terminu była siła wyższa lub okoliczności od niego niezależne
6) Wszelkie koszty poniesione przez Sprzedawcę, związane z brakiem odbioru Towaru lub opóźnieniem w odbiorze, będą obciążały Kupującego. Dotyczy to w szczególności kosztów związanych z oczekiwaniem na wyładunek Towaru z samochodu przewoźnika, oczekiwaniem na odbiór Towaru z magazynu Sprzedawcy, koszty związane ze składowaniem nieodebranego Towaru, w tym jego ubezpieczenia, jak również koszty transportu, wynikające z rezygnacji odbioru Towaru.

6. USZKODZENIE PRZESYŁKI

1) W przypadku, gdy szkoda zauważona jest przy odbiorze. Towaru, Kupujący może odmówić przyjęcia przesyłki, wpisując na liście przewozowym adnotację: „Odmowa przyjęcia z powodu uszkodzenia”.
2) Jeżeli Kupujący decyduje się odebrać taką przesyłkę musi sporządzić protokół uszkodzenia oraz zrobić dokumentację zdjęciową (towaru i opakowania) szkody, a następnie nie później nie w terminie 1 dnia roboczego wysłać do Sprzedawcy opis zdarzenia, protokół szkody oraz dokumentację zdjęciową.
3) Jeśli Kupujący odbierze uszkodzoną przesyłkę bez protokołu szkody i bez wpisu w liście przewozowym lub nie zawiadomi Sprzedawcy w terminie określonym w pkt 2) powyżej , to bierze na siebie pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z możliwym uszkodzeniem Towaru. Taki odbiór zwalnia Sprzedawcę i przewoźnika z jakiejkolwiek odpowiedzialności.
4) W przypadku, gdy szkoda jest zauważona po odbiorze – do 7 dni od odbioru (uszkodzenia, które nie były możliwe do stwierdzenia w momencie odbioru), Kupujący zobowiązany jest przesłać do Sprzedawcy opis zdarzenia, protokół szkody oraz dokumentacją zdjęciową (towaru i opakowania).
5) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności jeśli uszkodzenie towarów powstało w trakcie przewozu, a Kupujący nie zbadał przesyłki niezwłocznie po jej przyjęciu i nie zawiadomił Sprzedawcy zgodnie z pkt 1)-2) powyżej, a w przypadku uszkodzeń nie możliwych do stwierdzenia w momencie odbioru – jeśli nie zbadał i nie zawiadomił Sprzedawcy w terminie o którym mowa w pkt 4) powyżej.

7. GWARANCJA

1) Na towary oferowane przez Sprzedawcę przysługuje gwarancja oferowana przez producenta na warunkach określonych w jej postanowieniach.
2) Zakupione urządzenia objęte są gwarancją jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3) Kupujący zobowiązuje się do wykonywania obowiązków Gwaranta w odniesieniu do wszystkich zamontowanych przez niego urządzeń.
4) Sprzedawca nie odpowiada za wady towaru będące wynikiem nieprawidłowego użycia, montażu, użytkowania lub serwisowania towaru.
5) Sprzedawca nie dokona wymiany towaru w przypadku stwierdzenia wcześniejszej ingerencji osób trzecich w reklamowany towar (np. próby samodzielnej naprawy).
6) Sprzedawca wyłącza całkowicie odpowiedzialność z tytułu rękojmi za sprzedawane produkty, za wyjątkiem sprzedaży towarów konsumentom.
7) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za jakąkolwiek szkodę, utracone korzyści, utratę zysku, utratę możliwości użytkowania, za jakiekolwiek inne szkody, bezpośrednie lub pośrednie. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu realizacji określonego zamówienia jest ograniczona do wartości brutto danego zamówienia, za wyjątkiem szkód wyrządzonych przez Sprzedawcę umyślnie.
8) O ile strony nie postanowią inaczej, w okresie oraz w ramach gwarancji udzielonej przez Kupującego na zasadach określonych w OWS Sprzedawca będzie dostarczał Kupującemu
posiadane w swoim asortymencie części zamienne do Towarów, przy czym koszt części zamiennych oraz koszt transportu będzie pokrywał Sprzedawca, jeżeli wada objęta będzie gwarancją oraz pod warunkiem należytego wykonywania przez Kupującego jego obowiązków wynikających z Umowy. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, okres dostarczenia części ulega przedłużeniu o czas potrzebny na sprowadzenie części zamiennych.
9) Wszelkie produkty i części, które zostały wymienione podczas naprawy gwarancyjnej, stają się własnością Sprzedawcy i Kupujący zobowiązany jest do ich przesłania/przekazania na swój koszt do siedziby Sprzedawcy w terminie 7 dni o daty otrzymania części zamiennych. W przypadku nie przesłania/przekazania przez Kupującego części zamiennych wymienionych podczas naprawy, Kupujący zostanie obciążony przez Sprzedającego ich całkowitymi kosztami.

8. INNE

1) Miejscem wykonania umów pomiędzy Stronami są Łomianki.
2) Wszelkie spory powstałe na tle niniejszych Warunków oraz umów na nich opartych rozstrzygać będą właściwe rzeczowo sądy dla miejsca siedziby Sprzedawcy.
3) Niniejsze Warunki mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do przedsiębiorców. Ich stosowanie do sprzedaży indywidualnej (konsumenckiej) jest wyłączone.