Strefa instalatora

Regulaminy promocji

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „ZATANKUJ NA WAKACJE Z LG”

1. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej polegającej na dodawaniu karty zakupowej Orlen do 2 kompletów urządzeń lub układu multi marki LG.
 • Akcja promocyjna jest adresowana do klientów Sprzedawcy i dotyczy oferty urządzeń z roku 2022.
 • Akcja promocyjna realizowana jest od dnia do 30 czerwca 2022 roku.
 • Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sprzedawcy.
 • Klient ma prawo nie korzystać z akcji promocyjnej.
 • Adres mailowy do korespondencji w sprawach związanych z akcją promocyjną, zwany dalej „adresem organizatora” jest następujący: marketing@klima.com.pl

2. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają

 • Klient – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od formy tej działalności, mający siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujący w ramach tej działalności montażu urządzeń klimatyzacyjnych.
 • Sprzedawca – Zakład Techniki Cieplnej i Chłodniczej KLiMA sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, adres: ul. Warszawska 17, 05-092 Łomianki, NIP: 5220102426, REGON: 008425510, KRS: 0000037036.
 • Akcja promocyjna – działanie promocyjne skierowane do Instalatorów posiadających certyfikat na F-gazy, organizowana przez Sprzedawcę zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • Układ multi – przez układ multi rozumie się konfigurację będącą połączeniem jednej jednostki zewnętrznej z minimum dwoma lub większą ilością jednostek wewnętrznych.

3. Zasady akcji promocyjnej

 • Klient przy zakupie dowolnych 2 kompletów urządzeń marki LG z oferty 2022 otrzymuje kartę zakupową Orlen o wartości 100zł.
 • Klient przy zakupie dowolnego układu multi marki LG z oferty 2022 przy minimalnej konfiguracji takiego układu 2:1 (rozumianym jako 2 jednostki wewnętrzne połączone z jedną jednostką zewnętrzną) otrzymuje kartę Orlen o wartości 100zł.
 • Klient może wielokrotnie korzystać z akcji promocyjnej. Nie ma ograniczeń co do liczby kart jaką może otrzymać jeden klient.
 • Akcja promocyjna dotyczy wyłącznie zakupu urządzeń LG z oferty 2022.
 • Karty Orlen wydawane do promocji ważne są 2 lata i można je wykorzystać na stacjach Orlen lub Bliska na paliwo oraz wszelkie inne produkty i usługi oferowane na tych stacjach.
 • Karty wydawane na miejscu w siedzibie firmy są aktywne i można korzystać z nich natychmiastowo.
 • Karty wysyłane kurierem do Klienta są nieaktywne i zostają aktywowane po uzyskaniu przez Handlowca potwierdzenia od Klienta otrzymania kart o danych numerach.
 • Promocja trwa od 1 czerwca do 30 czerwca lub do wyczerpania asortymentu (urządzeń lub kart).

4. Dane osobowe

 • Administratorem danych osobowych Uczestników jest Sprzedawca.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu skorzystania z akcji promocyjnej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w akcji promocyjnej. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu mailowego: marketing@klima.com.pl
 • Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz pracownicy podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą obsługujących systemy informatyczne.
 • Państwa dane będą przechowywane przez trzy lata od zakończenia akcji promocyjnej.
 • Przysługuje Państwu prawo do:
  1) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o przeniesienia danych.
  2) Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres mailowy podany w treści niniejszego Regulaminu cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3) wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych wiąże się z wykluczeniem uczestnika z programu lojalnościowego i automatyczną utratą punktów;
  4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
 • Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

5. Reklamacje

 • Wszelkie reklamacje związane akcja promocyjną mogą być zgłaszane pisemnie na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres mailowy marketing@klima.com.pl wraz z dopiskiem „Reklamacja – promocja LG montujesz za darmo tankujesz” w tytule wiadomości.
 • Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie do 7 dni roboczych od ich otrzymania.
 • O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 • Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Klienta do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

6. Postanowienia końcowe

 • Przed skorzystaniem z akcji promocyjnej klient powinien zapoznać się z Regulaminem.
 • Akcja promocyjna nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą do której stosuje się przepisy ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
 • Zasady akcji promocyjnej określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
REGULAMIN AKCJi PROMOCYJNEJ „MSZ-HR MONTUJESZ ZA DARMO TANKUJESZ”

1. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej polegającej na dodawaniu karty zakupowej Orlen do każdego zakupionego kompletu modelu MSZ-HR marki Mitsubishi Electric.
 • Akcja promocyjna jest adresowana do klientów Sprzedawcy i dotyczy wyłącznie modeli MSZ-HR.
 • Akcja promocyjna realizowana jest od dnia do 30 lipca 2022 roku.
 • Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sprzedawcy.
 • Klient ma prawo nie korzystać z akcji promocyjnej.
 • Adres mailowy do korespondencji w sprawach związanych z akcją promocyjną, zwany dalej „adresem organizatora” jest następujący: marketing@klima.com.pl

2. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają

 • Klient – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od formy tej działalności, mający siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujący w ramach tej działalności montażu urządzeń klimatyzacyjnych.
 • Sprzedawca – Zakład Techniki Cieplnej i Chłodniczej KLiMA sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, adres: ul. Warszawska 17, 05-092 Łomianki, NIP: 5220102426, REGON: 008425510, KRS: 0000037036.
 • Akcja promocyjna – działanie promocyjne skierowane do Instalatorów posiadających certyfikat na F-gazy, organizowana przez Sprzedawcę zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3. Zasady akcji promocyjnej

 • Klient przy zakupie dowolnego kompletu modelu MSZ-HR otrzymuje kartę zakupową Orlen o wartości 100zł.
 • Klient może wielokrotnie korzystać z akcji promocyjnej. Nie ma ograniczeń co do liczby kart jaką może otrzymać jeden klient.
 • Karty Orlen wydawane do promocji ważne są 2 lata i można je wykorzystać na stacjach Orlen lub Bliska na paliwo oraz wszelkie inne produkty i usługi oferowane na tych stacjach.
 • Karty wydawane na miejscu w siedzibie firmy są aktywne i można korzystać z nich natychmiastowo.
 • Karty wysyłane kurierem do Klienta są nieaktywne i zostają aktywowane po uzyskaniu przez Handlowca potwierdzenia od Klienta otrzymania kart o danych numerach.
 • Promocja trwa od 1 do 30 lipca lub do wyczerpania asortymentu (urządzeń lub kart).

4. Dane osobowe

 • Administratorem danych osobowych Uczestników jest Sprzedawca.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu skorzystania z akcji promocyjnej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w akcji promocyjnej. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu mailowego: marketing@klima.com.pl
 • Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz pracownicy podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą obsługujących systemy informatyczne.
 • Państwa dane będą przechowywane przez trzy lata od zakończenia akcji promocyjnej.
 • Przysługuje Państwu prawo do:
  1) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o przeniesienia danych.
  2) Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres mailowy podany w treści niniejszego Regulaminu cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3) wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych wiąże się z wykluczeniem uczestnika z programu lojalnościowego i automatyczną utratą punktów;
  4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
 • Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

5. Reklamacje

 • Wszelkie reklamacje związane akcja promocyjną mogą być zgłaszane pisemnie na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres mailowy marketing@klima.com.pl wraz z dopiskiem „Reklamacja – promocja MSZ-HR montujesz za darmo tankujesz” w tytule wiadomości.
 • Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie do 7 dni roboczych od ich otrzymania.
 • O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 • Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Klienta do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

6. Postanowienia końcowe

 • Przed skorzystaniem z akcji promocyjnej klient powinien zapoznać się z Regulaminem.
 • Akcja promocyjna nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą do której stosuje się przepisy ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
 • Zasady akcji promocyjnej określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „LATEM UBIERAJ SIĘ Z LG W DUETACH”

1. Postanowienia ogólne
• Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej polegającej na dodawaniu czarnej koszulki oraz czarnej bluzy z logo LG przy zakupie 2 dowolnych kompletów urządzeń lub układu multi marki LG z oferty 2022.
• Akcja promocyjna jest adresowana do klientów Sprzedawcy i dotyczy wyłącznie oferty urządzeń marki LG z roku 2022.
• Akcja promocyjna realizowana jest od dnia 1 czerwca do dnia 30 lipca 2022 roku.
• Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sprzedawcy.
• Klient ma prawo nie korzystać z akcji promocyjnej.
• Adres mailowy do korespondencji w sprawach związanych z akcją promocyjną, zwany dalej „adresem organizatora” jest następujący: marketing@klima.com.pl

2. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
• Klient – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od formy tej działalności, mający siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujący w ramach tej działalności montażu urządzeń klimatyzacyjnych.
• Sprzedawca – Zakład Techniki Cieplnej i Chłodniczej KLiMA sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, adres: ul. Warszawska 17, 05-092 Łomianki, NIP: 5220102426, REGON: 008425510, KRS: 0000037036.
• Akcja promocyjna – działanie promocyjne skierowane do Instalatorów posiadających certyfikat na F-gazy, organizowana przez Sprzedawcę zgodnie z niniejszym Regulaminem.
• Układ multi – przez układ multi rozumie się konfigurację będącą połączeniem jednej jednostki zewnętrznej z minimum dwoma lub większą ilością jednostek wewnętrznych.

3. Zasady akcji promocyjnej
• Klient przy zakupie dowolnych dwóch kompletów urządzeń marki LG z oferty 2022 otrzymuje czarną koszulkę oraz czarną bluzę z logo LG.
• Klient przy zakupie dowolnego układu multi marki LG z oferty 2022 przy minimalnej konfiguracji takiego układu 2:1 (rozumianym jako 2 jednostki wewnętrzne połączone z jedną jednostką zewnętrzną) otrzymuje czarną koszulkę oraz czarną bluzę z logo LG.
• Klient może wielokrotnie korzystać z akcji promocyjnej. Nie ma ograniczeń co do liczby koszulek oraz bluz jaką może otrzymać jeden klient.
• Akcja promocyjna dotyczy wyłącznie zakupu urządzeń marki LG z roku 2022.
• Promocja trwa od 30 czerwca do 30 lipca lub do wyczerpania asortymentu (urządzeń lub koszulek/bluz).

4. Dane osobowe
• Administratorem danych osobowych Uczestników jest Sprzedawca.
• Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu skorzystania z akcji promocyjnej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w akcji promocyjnej. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu mailowego: marketing@klima.com.pl
• Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz pracownicy podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą obsługujących systemy informatyczne.
• Państwa dane będą przechowywane przez trzy lata od zakończenia akcji promocyjnej.
• Przysługuje Państwu prawo do:
1) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o przeniesienia danych.
2) Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres mailowy podany w treści niniejszego Regulaminu cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
3) wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych wiąże się z wykluczeniem uczestnika z programu lojalnościowego i automatyczną utratą punktów;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
• Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

5. Reklamacje
• Wszelkie reklamacje związane akcja promocyjną mogą być zgłaszane pisemnie na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres mailowy marketing@klima.com.pl wraz z dopiskiem „Reklamacja – promocja „Latem ubieraj się z LG w duetach” w tytule wiadomości.
• Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie do 7 dni roboczych od ich otrzymania.
• O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
• Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Klienta do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

6. Postanowienia końcowe
• Przed skorzystaniem z akcji promocyjnej klient powinien zapoznać się z Regulaminem.
• Akcja promocyjna nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą do której stosuje się przepisy ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
• Zasady akcji promocyjnej określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „LATEM ZYSKUJESZ WIĘCEJ”

 

 1. Postanowienia ogólne
 • Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej polegającej na dodawaniu czarnej koszulki z logo Mitsubishi Electric do każdego kompletu urządzeń lub układu multi marki Mitsubishi Electric.
 • Akcja promocyjna jest adresowana do klientów Sprzedawcy i dotyczy wyłącznie oferty urządzeń marki Mitsubishi Electric.
 • Akcja promocyjna realizowana jest od dnia 1 czerwca do dnia 30 lipca 2022 roku.
 • Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sprzedawcy.
 • Klient ma prawo nie korzystać z akcji promocyjnej.
 • Adres mailowy do korespondencji w sprawach związanych z akcją promocyjną, zwany dalej „adresem organizatora” jest następujący: marketing@klima.com.pl

 

 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 • Klient – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od formy tej działalności, mający siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujący w ramach tej działalności montażu urządzeń klimatyzacyjnych.
 • Sprzedawca – Zakład Techniki Cieplnej i Chłodniczej KLiMA sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, adres: ul. Warszawska 17, 05-092 Łomianki, NIP: 5220102426, REGON: 008425510, KRS: 0000037036.
 • Akcja promocyjna – działanie promocyjne skierowane do Instalatorów posiadających certyfikat na F-gazy, organizowana przez Sprzedawcę zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • Układ multi – przez układ multi rozumie się konfigurację będącą połączeniem jednej jednostki zewnętrznej z minimum dwoma lub większą ilością jednostek wewnętrznych.

 

 • Zasady akcji promocyjnej
 • Klient przy zakupie dowolnego kompletu urządzeń marki Mitsubishi Electric otrzymuje czarną koszulkę z logo Mitsubishi Electric.
 • Klient przy zakupie dowolnego układu multi marki Mitsubishi Electric przy minimalnej konfiguracji takiego układu 2:1 (rozumianym jako 2 jednostki wewnętrzne połączone z jedną jednostką zewnętrzną) otrzymuje czarną koszulkę z logo Mitsubishi Electric.
 • Klient może wielokrotnie korzystać z akcji promocyjnej. Nie ma ograniczeń co do liczby koszulek jaką może otrzymać jeden klient.
 • Akcja promocyjna dotyczy wyłącznie zakupu urządzeń marki Mitsubishi Electric.
 • Promocja trwa od 30 czerwca do 30 lipca lub do wyczerpania asortymentu (urządzeń lub koszulek).

 

 1. Dane osobowe
 • Administratorem danych osobowych Uczestników jest Sprzedawca.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu skorzystania z akcji promocyjnej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w akcji promocyjnej. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu mailowego: marketing@klima.com.pl
 • Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz pracownicy podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą obsługujących systemy informatyczne.
 • Państwa dane będą przechowywane przez trzy lata od zakończenia akcji promocyjnej.
 • Przysługuje Państwu prawo do:
  1) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o przeniesienia danych.
  2) Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres mailowy podany w treści niniejszego Regulaminu cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3) wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych wiąże się z wykluczeniem uczestnika z programu lojalnościowego i automatyczną utratą punktów;
  4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
 • Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

 

 1. Reklamacje
 • Wszelkie reklamacje związane akcja promocyjną mogą być zgłaszane pisemnie na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres mailowy marketing@klima.com.pl wraz z dopiskiem „Reklamacja – promocja „Latem zyskujesz więcej” w tytule wiadomości.
 • Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie do 7 dni roboczych od ich otrzymania.
 • O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 • Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Klienta do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

 1. Postanowienia końcowe
 • Przed skorzystaniem z akcji promocyjnej klient powinien zapoznać się z Regulaminem.
 • Akcja promocyjna nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą do której stosuje się przepisy ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
 • Zasady akcji promocyjnej określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.