REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „TANKUJ Z KLIMĄ 72H”

 

 1. Postanowienia ogólne
 • Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w programie lojalnościowym „Tankuj z Klimą 72h”, adresowanym do klientów Sprzedawcy. Regulamin definiuje zasady przyznawania kart paliwowych za przewidziane w jego treści działania.
 • Program realizowany jest od dnia 6 grudnia 2023 roku do odwołania lub wyczerpania stanów magazynowych kart paliwowych.
 • Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sprzedawcy.
 • Zgłoszenie do Sprzedawcy chęci udziału w Programie oznacza jednocześnie zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptację.
 • Adres do korespondencji z organizatorem w sprawach związanych z Programem, zwany dalej „adresem organizatora” jest następujący: marketing@klima.com.pl

 

 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 • Klient – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od formy tej działalności, mający siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujący w ramach tej działalności u Sprzedawcy zakupu w hurcie urządzeń lub akcesoriów marek Gree, LG Electronics lub Mitsubishi Electric oraz akcesoriów uzupełniających służących do montażu.
 • Sprzedawca – Zakład Techniki Cieplnej i Chłodniczej KLiMA sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, adres: ul. Warszawska 17, 05-092 Łomianki, NIP: 5220102426, REGON: 008425510, KRS: 0000037036.
 • Program – program lojalnościowy „Tankuj z Klimą 72h” skierowany do Instalatorów posiadających certyfikat F-gazy, organizowany przez Sprzedawcę zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • Karta – oznacza kartę paliwową Orlen o wartości 100 zł. Umożliwia ona zakupy na stacjach paliwowych Orlen i Bliska. Zasady użytkowania kart szczegółowo określone są w regulaminie dostępnym na stronie.

 

 1. Ogólne zasady Programu
  • Program adresowany jest do Firm Instalacyjnych zajmujących się montażem urządzeń klimatyzacyjnych i pomp ciepła, posiadających umowy kupieckie z odroczonym terminem płatności – min. 21 dni lub dłuższym, dokonujących regularnych i terminowych płatności w ramach dotychczasowej współpracy.
  • Za każde 10 000 PLN netto zapłacone w terminie do 72h od daty wystawienia faktury Klient otrzymuje kartę paliwową Orlen o wartości 100zł.
  • Płatności Klienta dokonane w ten sposób sumują się. Oznacza to, że mogą dotyczyć kilku faktur na mniejsze kwoty zapłaconych w różnym terminie, ale każda z osobna spełnia zasady Programu. Po osiągnięciu progu 10 000 PLN netto wydawana jest Karta.
  • Do określenia terminu płatności brana jest data wykonania przez Klienta przelewu. W przypadku zlecania przelewu w przededniu dnia wolnego, przesłanie przez Klienta bankowego potwierdzenia wykonania przelewu przyśpieszy proces rozliczania i wydania Kart z tytułu Programu. Dokumenty należy przesyłać na adres mailowy: danuta@klima.com.pl
  • Program nie dotyczy firm posiadających indywidualne warunki współpracy regulowane oddzielną umową oraz firm posiadających własne magazyny i umowy depozytowe.
  • W przypadku wystąpienia wątpliwości należy skontaktować się z Działem Marketingu KLIMA Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty e-mail na adres: marketing@klima.com.pl
 • Z ważnych powodów Sprzedawca ma prawo zamknąć Program informując o tym uczestników z 3 dniowym wyprzedzeniem poprzez publikację stosownego ogłoszenia na stronie Sprzedawcy.

 

 1. W celu skorzystania z programu należy podjąć następujące kroki:
 • Zgłosić chęć udziału w Programie w celu potwierdzenia warunków współpracy kwalifikujących do udziału w Programie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • Zapłacić fakturę w terminie do 72h od daty jej otrzymania, z krótką informacją na danuta@klima.com.pl, w tytule maila należy wpisać: „Płatność 72h”.
 • W celu przyśpieszenia rozliczenia Programu i wydania Kart, pomocne będzie przesłanie potwierdzenia przelewu na maila danuta@klima.com.pl oraz ustalenie preferowanego sposobu rozliczania Programu.
 • Program można rozliczać każdorazowo po przekroczeniu progu płatności 10 000 PLN netto lub zbiorczo na koniec każdego miesiąca.
 • Karty odebrać można osobiście w biurze na Warszawskiej 17 lub są one dodawane do najbliższej wysyłki urządzeń.
 • Karty wydawane na miejscu w siedzibie firmy lub przekazywane bezpośrednio Klientowi do rąk własnych są aktywne i można korzystać z nich natychmiastowo.
 • Karty wysyłane kurierem do Klienta są nieaktywne i zostają aktywowane po uzyskaniu przez Handlowca potwierdzenia od Klienta otrzymania kart o danych numerach.

 

 1. Dane osobowe
 • Administratorem danych osobowych Uczestników jest Sprzedawca.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu mailowego: marketing@klima.com.pl
 • Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz pracownicy podmiotów współpracujących ze Sprzedawca obsługujących systemy informatyczne.
 • Państwa dane będą przechowywane przez trzy lata od zakończenia Programu Lojalnościowego.
 • Przysługuje Państwu prawo do:

1) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o przeniesienia danych.

2) Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres mailowy podany w treści niniejszego Regulaminu cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

 • Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

 

 1. Reklamacje
 • Wszelkie reklamacje związane z Programem Lojalnościowym mogą być zgłaszane pisemnie na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres mailowy marketing@klima.com.pl wraz z dopiskiem „Reklamacja – Program Lojalnościowy” w tytule wiadomości.
 • Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie do 7 dni od ich otrzymania.
 • O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 • Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

 1. Postanowienia końcowe
 • Przed przystąpieniem do Programu Lojalnościowego Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
 • Program Lojalnościowy nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą, do której stosuje się przepisy ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
 • Zasady Programu Lojalnościowego określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.