REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „PODAJ DALEJ”

 1. Postanowienia ogólne
 • Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w programie lojalnościowym „Podaj dalej”, adresowanym do klientów Sprzedawcy. Regulamin definiuje zasady przyznawania nagród rzeczowych za przewidziane w jego treści działania.
 • I Edycja programu realizowana jest od dnia 1 maja 2023 roku do dnia 30 kwietnia 2024 roku.
 • Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sprzedawcy w zakładce Strefa Instalatora.
 • Zgłoszenie do Sprzedawcy chęci udziału w Programie oznacza jednocześnie zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptację.
 • Adres do korespondencji z organizatorem w sprawach związanych z Programem, zwany dalej „adresem organizatora” jest następujący: marketing@klima.com.pl
 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 • Klient – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od formy tej działalności, mający siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujący w ramach tej działalności u Sprzedawcy zakupu w hurcie urządzeń lub akcesoriów marek Gree, LG Electronics lub Mitsubishi Electric oraz akcesoriów uzupełniających służących do montażu.
 • Sprzedawca – Zakład Techniki Cieplnej i Chłodniczej KLiMA sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, adres: ul. Warszawska 17, 05-092 Łomianki, NIP: 5220102426, REGON: 008425510, KRS: 0000037036.
 • Program – program lojalnościowy „Podaj dalej” skierowany do Instalatorów posiadających certyfikat F-gazy, organizowany przez Sprzedawcę zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • Udane Polecenie – oznacza polecenie przez Klienta Sprzedawcy rozpoczęcia współpracy z firmą Klima Sp. z o.o. i dokonania zakupu urządzeń w firmie Klima sp. z o. o. Nowemu Klientowi, które musi być zakończone wystawieniem i opłaceniem faktury na co najmniej jeden komplet urządzeń dowolnej marki dostępnej do nabycia u Sprzedawcy.
 • Nowy Klient – oznacza firmę instalacyjną, która nie jest klientem Sprzedawcy i w związku z tym nie dokonała żadnego zakupu u Sprzedawcy w ciągu ostatnich 2 lat, tj. od 1 stycznia 2021 roku.
 • Firma Polecająca – obecny Klient Sprzedawcy, który rekomenduje innej firmie instalacyjnej – nie będącej klientem Sprzedawcy – dokonanie zakupu u Sprzedawcy i skorzystanie z Programu.
 1. Ogólne zasady programu
 • Klient za Udane Polecenie Sprzedawcy nowej firmie instalacyjnej otrzymuje kartę zakupową Orlen o wartości 200 zł.
 • Nagroda w postaci karty przekazywana jest Klientowi po opłaceniu przez Nowego Klienta jego pierwszej faktury za urządzenia zakupione u Sprzedawcy.
 • Nie ma ograniczenia co do liczby Udanych Poleceń jakich może dokonać Klient i za jakie może otrzymać gratyfikację.
 • Po opłaceniu swojej pierwszej faktury Nowy Klient otrzymuje Pakiet Startowy o wartości 200 zł. Zawartość Pakietu Startowego może się różnić w zależności od pory roku oraz dostępności jego poszczególnych części składowych.
 • Klienci, którzy dokonali więcej niż jednego Udanego Polecenia na zakończenie I edycji Programu otrzymają dodatkową nagrodę. Jej wartość jest zależna od ostatecznej liczby Udanych Poleceń dokonanych przez Klienta w trakcie trwania I edycji Programu.
 1. Szczegółowe zasady programu
 • Przy składaniu pierwszego zamówienia Nowy Klient powinien poinformować Handlowca, o chęci wzięcia udziału w Programie „Podaj dalej” i podać nazwę firmy z polecenia, której skorzystał.
 • Pierwsza faktura Nowego Klienta musi zawierać co najmniej jeden komplet urządzenia dowolnej marki dostępnej do nabycia u Sprzedawcy.
 • Nie ma znaczenia czy jest to urządzenie pochodzące z bieżącej oferty czy Outletu Sprzedawcy.
 • Nagrody wydawane są po opłaceniu przez Nowego Klienta faktury.
 • Karty Orlen wydawane do Programu ważne są 1 rok i można je wykorzystać na stacjach Orlen lub Bliska na paliwo oraz wszelkie inne produkty i usługi oferowane na tych stacjach.
 • Karty wydawane na miejscu w siedzibie firmy są aktywne i można korzystać z nich natychmiastowo.
 • Karty wysyłane kurierem do Klienta są nieaktywne i zostają aktywowane po uzyskaniu przez Handlowca potwierdzenia od Klienta otrzymania kart o danych numerach.
 • Sprzedawca ma prawo zażądać zwrotu równowartości pieniężnej nagrody w przypadku, w którym Klient po jej otrzymaniu dokona zwrotu zakupionego urządzenia bez podania ważnej przyczyny. Zwrot nastąpi poprzez potrącenie równowartości nagrody z faktury korygującej zwrócony zakup.
 • W celu zatrzymania nagrody Nowy Klient powinien w przeciągu miesiąca od daty zwrotu dokonać innego zakupu u Sprzedawcy.
 • W przypadku wystąpienia wątpliwości należy skontaktować się z Działem Marketingu KLIMA Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty e-mail na adres: marketing@klima.com.pl
 • Z ważnych powodów Sprzedawca ma prawo zamknąć program informując o tym uczestników z wyprzedzeniem miesięcznym poprzez publikację stosownego ogłoszenia na stronie Sprzedawcy.
 1. W celu skorzystania z programu należy podjąć następujące kroki:
 • Nowy Klient podczas składania swojego pierwszego zamówienia u dowolnego Opiekuna Handlowego powinien poinformować go, że chce skorzystać z Programu ‘Podaj dalej” i podać nazwę firmy, która poleciła mu zakup u Sprzedawcy.
 • Po opłaceniu pierwszej faktury na minimum jeden komplet urządzeń dowolnej marki do nabycia u Sprzedawcy, Nowy Klient otrzymuje Pakiet Startowy o wartości 200 zł, a firma, która poleciła mu skorzystanie z Programu otrzymuje kartę zakupową Orlenu o wartości 200 zł.
 • Uzyskanie Statusu Nowego Klienta w Programie jest jednorazowe
 • Po otrzymaniu nagrody z tytułu dokonania pierwszego zakupu u Sprzedawcy, Klient może dalej czerpać korzyści z Programu, w charakterze Firmy Polecającej.
 • Program nie ogranicza ilości Udanych Poleceń jakich może dokonać Klient Sprzedawcy. Za każde Udane Polecenie zgodne z niniejszym regulaminem Klientowi zostanie przyznana karta Orlen.
 1. Dane osobowe
 • Administratorem danych osobowych Uczestników jest Sprzedawca.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu mailowego: marketing@klima.com.pl
 • Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz pracownicy podmiotów współpracujących ze Sprzedawca obsługujących systemy informatyczne.
 • Państwa dane będą przechowywane przez trzy lata od zakończenia Programu Lojalnościowego.
 • Przysługuje Państwu prawo do:1) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o przeniesienia danych.2) Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres mailowy podany w treści niniejszego Regulaminu cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
 • Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
 1. Reklamacje
 • Wszelkie reklamacje związane z Programem Lojalnościowym mogą być zgłaszane pisemnie na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres mailowy marketing@klima.com.pl wraz z dopiskiem „Reklamacja – Program Lojalnościowy” w tytule wiadomości.
 • Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie do 7 dni od ich otrzymania.
 • O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 • Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
 1. Postanowienia końcowe
 • Przed przystąpieniem do Programu Lojalnościowego Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
 • Program Lojalnościowy nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą, do której stosuje się przepisy ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
 • Zasady Programu Lojalnościowego określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.