REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „PUNKTUJ Z KLIMĄ NA B2B”

1. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w programie lojalnościowym „PUNKTUJ Z KLIMĄ NA B2B” adresowanym do klientów Sprzedawcy. Regulamin definiuje zasady przyznawania dofinansowania na przewidziane w jego treści działania.
 • Program realizowany jest od dnia 1 maja 2022 roku do dnia 30 kwietnia 2023 roku.
 • Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sprzedawcy.
 • Rejestracja na platformie zakupowej KLIMA B2B oznacza jednocześnie zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptację.
 • Adres do korespondencji w sprawach związanych z Programem, zwany dalej „adresem organizatora” jest następujący: marketing@klima.com.pl

2. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 • Klient – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od formy tej działalności, mający siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujący w ramach tej działalności montażu urządzeń klimatyzacyjnych, na zakupionych poprzez platformę sprzedażową KLIMA B2B, urządzeniach marek Gree, LG Electronics lub Mitsubishi Electric
 • Sprzedawca – Zakład Techniki Cieplnej i Chłodniczej KLiMA sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, adres: ul. Warszawska 17, 05-092 Łomianki, NIP: 5220102426, REGON: 008425510, KRS: 0000037036.
 • Program – program lojalnościowy „PUNKTUJ Z KLIMĄ NA B2B” skierowany do Instalatorów posiadających certyfikat F-gazy, organizowany przez Sprzedawcę zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • Platforma – Platforma Zakupowa KLIMA B2B

3. Ogólne zasady programu

 • Klient za zakupy dokonane na platformie sprzedażowej KLIMA B2B uzyskuje punkty, które następnie może przeznaczyć na zakup akcesoriów montażowych na tej platformie.
 • Punkty przyznawane są wyłącznie za zakup urządzeń klimatyzacyjnych, pomp ciepła oraz oczyszczaczy dokonywany poprzez platformę zakupową KLIMA B2B.
 • Akcesoria dodatkowe i akcesoria montażowe są wyłączone z systemu punktowego. Punkty nie są naliczane za zakup tych produktów.
 • Punkty można przeznaczyć na zakup akcesoriów montażowych, ale wyłącznie poprzez platformę zakupową KLIMA B2B.

4. Szczegółowe zasady programu

 • Za każde 100 zł wydane na zakup urządzeń na platformie B2B Klient otrzymuje 1 punkt.
 • 1 punkt ma wartość 1 PLN przy wymianie go na akcesoria montażowe.
 • Przy akcesoriach montażowych dostępnych do zakupu na platformie KLIMA B2B jest podana ich cena w PLN oraz odpowiednik ich ceny w punktach.
 • Wartość punktowa akcesoriów to ilość punktów jakie Klient musi posiadać, aby móc je przeznaczyć na zakup danego akcesorium.
 • Zebranych w Programie punktów nie można wymienić na gotówkę lub wykorzystać do zakupu urządzeń lub innych artykułów spoza kategorii „akcesoria montażowe”.
 • Wszystkie produkty, których zakupu można dokonać za zebrane w Programie punkty posiadają swoją cenę w punktach i jest to wyraźnie oznaczone.
 • Punkty powinny zostać wykorzystane w terminie trwania programu lojalnościowego tj. do dnia 31 marca 2023 roku.
 • W przypadku wystąpienia wątpliwości należy skontaktować się z Zarządem KLIMA Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty e-mail: marketing@klima.com.pl
 • Z ważnych powodów Sprzedawca ma prawo zamknąć program informując o tym uczestników z wyprzedzeniem miesięcznym poprzez publikację stosownego ogłoszenia na stronie Sprzedawcy.

5. Dane osobowe

 • Administratorem danych osobowych Uczestników jest Sprzedawca.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu mailowego: marketing@klima.com.pl
 • Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz pracownicy podmiotów współpracujących ze Sprzedawca obsługujących systemy informatyczne.
 • Państwa dane będą przechowywane przez trzy lata od zakończenia Programu Lojalnościowego.
 • Przysługuje Państwu prawo do:
  1) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o przeniesienia danych.
  2) Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres mailowy podany w treści niniejszego Regulaminu cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3) wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych wiąże się z wykluczeniem uczestnika z programu lojalnościowego i automatyczną utratą punktów;
  4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
  Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

6. Reklamacje

 • Wszelkie reklamacje związane z Programem Lojalnościowym mogą być zgłaszane pisemnie na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres mailowy marketing@klima.com.pl wraz z dopiskiem „Reklamacja – Program Lojalnościowy B2B” w tytule wiadomości.
 • Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie do 7 dni roboczych od ich otrzymania.
 • O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 • Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

7. Postanowienia końcowe

 • Przed przystąpieniem do Programu Lojalnościowego Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
 • Program Lojalnościowy nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą do której stosuje się przepisy ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
 • Zasady Programu Lojalnościowego określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.