REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „Rozbujaj się z KlIMĄ”

 

 1. Postanowienia ogólne
 • Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w programie lojalnościowym „Rozbujaj się z KLIMĄ”, adresowanym do klientów Sprzedawcy. Regulamin definiuje zasady przyznawania dofinansowania na przewidziane w jego treści działania.
 • Program realizowany jest od dnia 1 kwietnia 2022 roku do dnia 30 marca 2023 roku.
 • Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sprzedawcy.
 • Zgłoszenie do Sprzedawcy wypłaty dofinansowania kosztów objętych Programem oznacza jednocześnie zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptację.
 • Adres do korespondencji z organizatorem w sprawach związanych z Programem, zwany dalej „adresem organizatora” jest następujący: marketing@klima.com.pl

 

 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 • Klient – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od formy tej działalności, mający siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujący w ramach tej działalności montażu urządzeń klimatyzacyjnych na zakupionych u Sprzedawcy urządzeniach i akcesoriach marek Gree, LG Electronics lub Mitsubishi Electric.
 • Sprzedawca – Zakład Techniki Cieplnej i Chłodniczej KLiMA sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, adres: ul. Warszawska 17, 05-092 Łomianki, NIP: 5220102426, REGON: 008425510, KRS: 0000037036.
 • Program – program lojalnościowy „Rozbujaj się z KLIMĄ” skierowany do Instalatorów posiadających certyfikat F-gazy, organizowany przez Sprzedawcę zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • Działania służące promocji Klienta – działania takie jak: projekt i druk wizytówek, projekt logotypu firmowego, projekt i druk ulotek reklamowych, oklejenie samochodu, projekt i realizacja strony internetowej lub jej rewitalizacja czy pozycjonowanie, mailingi/reklamy wykupione na portalach branżowych lub w mediach społecznościowych, etc.) oraz podobne.

 

 1. Ogólne zasady programu
  • Klient może uzyskać od Sprzedawcy wsparcie finansowe na pokrycie udokumentowanych kosztów działań marketingowych służących promocji firmy Klienta.

 

 1. Działania promocyjne objęte programem
  • Wsparcie finansowe przysługuje wyłącznie na działania służące promocji firmy Klienta w branży związanej z wykorzystaniem urządzeń lub akcesoriów nabytych od Sprzedawcy, zrealizowane w okresie od 1 kwietnia 2022 roku do 30 marca 2023 roku.
  • Działania służące promocji Klienta oraz ich koszt, muszą zostać należycie udokumentowane poprzez przedstawienie przez Klienta faktur lub rachunków zakupu usług lub materiałów służących promocji jego firmy oraz dowodów potwierdzających zrealizowanie tych działań (jak np. zdjęcia, zrzuty z ekranu komputera, protokoły wykonania usług, etc.).
  • Wsparcie finansowe nie może zostać wykorzystane na promocję marek, będących rynkową konkurencją, do tych dostępnych do nabycia u Sprzedawcy.

 

 1. Szczegółowe zasady programu
 • Maksymalna wysokość przysługującego Klientowi wsparcia finansowego to 1% całości jego wydatków netto na zakup urządzeń i akcesoriów u Sprzedawcy w okresie od 1 kwietnia 2022 roku do 30 marca 2023 roku.
 • Wsparcie jest wypłacane na podstawie faktury wystawianej przez Klienta na dane Sprzedawcy tytułem: „wsparcie marketingowe zgodnie z programem lojalnościowym”, po uprzedniej akceptacji przez Sprzedawcę dowodów działań służących promocji firmy Klienta.
 • Przysługujące wsparcie finansowe powinno być wykorzystane w terminie trwania programu lojalnościowego tj. do dnia 30 marca 2023 roku.
 • W przypadku niewykorzystania przysługującego wsparcia finansowego w ramach programu w wyżej wymienionym terminie, Klientowi przysługuje 1 miesiąc na wykorzystanie należnej kwoty, licząc od dnia zakończenia programu, tj. do 30 kwietnia 2023.
 • Warunkiem koniecznym do uzyskania wsparcia finansowego od Sprzedawcy jest brak wymagalnego zadłużenia u Sprzedawcy.
 • W przypadku wystąpienia wątpliwości należy skontaktować się z Zarządem KLIMA Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty e-mail na adres: marketing@klima.com.pl
 • Z ważnych powodów Sprzedawca ma prawo zamknąć program informując o tym uczestników z wyprzedzeniem miesięcznym poprzez publikację stosownego ogłoszenia na stronie Sprzedawcy.

 

 1. W celu skorzystania z programu należy podjąć następujące kroki:
 • Skontaktować się ze swoim Opiekunem-Handlowym u Sprzedawcy w celu ustalenia poziomu obrotu Państwa firmy i tym samym wartości wsparcia, jakie możemy Państwu przekazać.
 • Przed wystawieniem faktury pokrywającej całość, bądź część Państwa wydatków, należy skonsultować z Państwa Opiekunem działania promocyjne, na które chcieliby Państwo otrzymać dofinansowanie w ramach naszego wsparcia.
 • Przekazać Państwa Opiekunowi faktury i/lub rachunki potwierdzające poniesienie uzgodnionych kosztów wraz z odpowiednimi materiałami, jak zdjęcia/skany reklam etc. potwierdzającymi efekt podjętych działań. Jest to niezbędne dla działu księgowości i kontrolingu Sprzedawcy.
 • Po akceptacji działań i dowodów tych działań potwierdzonej jednoznacznie drogą mailową lub pisemnie przez Opiekuna lub jego zwierzchnika, wystawiają Państwo fakturę na firmę KLIMA sp. z o. o. tytułem: „wsparcie marketingowe zgodne z programem lojalnościowym”. Termin płatności tej faktury to 14 dni.

 

Przykład 1:

 1. Do czerwca 2022 roku wydałeś u nas na zakup towaru 20 000 PLN
 2. 1% tej kwoty to 200 zł – to maksymalna wartość Twojego zwrotu na dany moment
 3. Zamówiłeś projekt oraz druk wizytówek za 150 zł i przesłałeś nam skan faktury za tą usługę oraz zdjęcie wykonanej wizytówki.
 4. Zwróciliśmy Ci całość kwoty na podstawie wystawionej przez Ciebie faktury o tytule: „Wsparcie marketingowe zgodnie z programem lojalnościowym”
 5. 50 zł to niewykorzystana kwota, o zwrot której możesz się ubiegać przesyłając kolejną fakturę np. za druk ulotek reklamowych.
 6. Możesz też poczekać i sprawdzić jaka kwota wsparcia przysługiwać Ci będzie za kilka tygodni lub miesięcy i wtedy przesłać do nas kolejną fakturę np. za oklejenie swojego firmowego samochodu.

 

Przykład 2:

 1. Do 30 marca 2023 roku wydałeś u nas 500 000 PLN
 2. 1% tej kwoty to 5000 zł – to maksymalna wartość Twojego zwrotu za wydatki poniesione na rozwój i reklamę Twojej firmy w 2022 roku.
 3. Przesłałeś nam dwie faktury:
 4. Za zakup mailingu/reklamy w portalu branżowym (1500zł)
 5. Za projekt i wykonanie strony internetowej (4000zł)
 6. Wartość łączna faktur to 5 500 zł, a maksymalna wartość Twojego zwrotu to 5 000zł. Otrzymasz zatem od nas zwrot 5 000 zł na podstawie wystawionej przez Ciebie faktury o tytule: „Wsparcie marketingowe zgodnie z programem lojalnościowym”.

 

 1. Dane osobowe
 • Administratorem danych osobowych Uczestników jest Sprzedawca.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu mailowego: marketing@klima.com.pl
 • Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz pracownicy podmiotów współpracujących ze Sprzedawca obsługujących systemy informatyczne.
 • Państwa dane będą przechowywane przez trzy lata od zakończenia Programu Lojalnościowego.
 • Przysługuje Państwu prawo do:
 1. Żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o przeniesienia danych.
 2. Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie maila na adres mailowy podany w treści niniejszego Regulaminu cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
 • Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

 

 1. Reklamacje
 • Wszelkie reklamacje związane z Programem Lojalnościowym mogą być zgłaszane pisemnie na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres mailowy marketing@klima.com.pl wraz z dopiskiem „Reklamacja – Program Lojalnościowy” w tytule wiadomości.
 • Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie do 7 dni od ich otrzymania.
 • O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 • Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

  1. Postanowienia końcowe
  • Przed przystąpieniem do Programu Lojalnościowego Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
  • Program Lojalnościowy nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą do której stosuje się przepisy ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
  • Zasady Programu Lojalnościowego określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

Regulamin programu „10% na przegląd za recenzję”

   1. Ogólne zasady promocji
    • Klient, który zamieścił recenzję na google review otrzymuje 10% zniżki na swój najbliższy przegląd gwarancyjny układu klimatyzacyjnego ostatnio instalowanego przez firmę KLiMA sp. z o. o. NIP 5220102426.
    • Zniżka odliczana jest od ceny przeglądu, która zależy od ilości zamontowanych urządzeń. Koszt dojazdu ekipy jest liczony oddzielnie i nie podlega rabatowi.
   2. Osoby/Podmioty objęte promocją
    • Promocja dotyczy zarówno osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych czy instytucji.
   3. Jakie urządzenia objęte są promocją
    • Promocją objęte są wyłącznie urządzenia zamontowane przez ekipę instalacyjną firmy KLiMA sp. z o. o. z siedzibą na ulicy Warszawskiej 17, 05-092 Łomianki, NIP 5220102426.
    • Promocja dotyczy przeglądu urządzeń posiadających ważne karty gwarancyjne.
   4. W celu skorzystania z promocji:
    • Wystarczy, że zamieścić komentarz na google review w profilu firmy KLiMA sp. z o. o. i przesłać link do komentarza na adres mailowy: klima@klima.com.pl, w odpowiedzi wysłany zostanie mail zwrotny potwierdzający otrzymanie rabatu.
   5. Szczegółowe zasady promocji
    • Rabat nie łączy się z rabatem uzyskanym w programie lojalnościowym ”poleć nas”.
    • W przypadku uzyskania prze klienta rabatów z obu programów, klient decyduje z którego rabatu chce korzystać przy najbliższym przeglądzie. Niewykorzystany rabat przechodzi na kolejny przegląd.
   6. Termin ważności oferty promocyjnej
    • Oferta jest bezterminowa jednak organizator – firma KLiMA sp. z o. o., zastrzega sobie prawo do wycofania oferty.

 

REGULAMIN TALONÓW GOTÓWKOWYCH KLiMA

  1. Osoby/Podmioty objęte promocją
   • Promocja dotyczy firm instalacyjnych dokonujących zakupu urządzeń LG lub Mitsubishi Electric w hurcie.
  2. Ogólne zasady promocji
   • Talony posiadają nominały 50, 100 i 200 zł.
   • Talony mają tylko i wyłącznie format elektroniczny (plik jpg).
   • Talony można wykorzystać przy zakupie asortymentu jaki sprzedawany jest przez firmę KLiMA sp. z o. o.
   • Talon można wykorzystać przy zamówieniach za minimum 1000zł netto.
   • Na każdy wydany 1000zł netto można wykorzystać maksymalnie 1 talon niezależnie od jego wartości nominalnej.
   • Wartość talonu/talonów jest odliczana od wartości końcowej faktury.
  3. Dane znajdujące się na talonie:
   • Nazwa firmy/osoby na która został wystawiony talon.
   • Numer faktury do której został wystawiony talon.
   • Data ważności talonu.
   • Indywidualny kod będący numerem talonu.
   • Informacja na jakiej marki asortyment talon może być zrealizowany.
  4. Zasady wystawiania i weryfikowania autentyczności talonów
   • • W momencie wystawienia talonu informacja o tym powinna się znaleźć na fakturze, do której wystawiany jest talon.
   • Następnie wypełniony talon zostaje przesłany Klientowi w pliku jpg.
   • Kopia talonu zostaje zapisana na dysku firmowym.
   • Przy realizacji talonu przez Klienta, Handlowiec sprawdza czy na dysku firmowym znajduje się talon o numerze wskazanym przez Klienta i w razie potrzeby weryfikuje z Klientem pozostałe dane zawarte na talonie.
   • Zrealizowany talon oznaczany jako taki na dysku firmowym i podpinany do faktury od której odliczona została jego wartość.
  5. W celu realizacji talonu należy:
   • Przesłać plik graficzny talonu do obsługującego nasze zamówienie Handlowca.
    lub
   • Podać Handlowcowi smsem, telefonicznie lub w mailu kod znajdujący się na talonie (numer talonu).
  6. Termin ważności talonów
   • Na każdym talonie widnieje data ważności.